Platformnieuws sept. 2020

Plaatsingsdatum: 28-sep-2020 9:34:57

Consulent Zorg en Veiligheid:

Sinds een half jaar is er in de gemeente een pilot met een Consulent Zorg en Veiligheid.

De bedoeling is om de problemen van mensen met een psychiatrische problematiek (vaak verward gedrag) vroeger op te merken en deze eerder aan te pakken.

Op 1 oktober kwam de klankbordgroep bij elkaar om de voortgang te bespreken. Gezien de ervaringen tot nu toe pleit het Wmo-Platform ook voor een voortzetting van deze pilot. Extra aandacht wordt gevraagd om de kennis van deze aanpak verder uit te dragen bv. door voorlichting aan vrijwilligers die met de mensen met problemen in aanraking kunnen komen.

Verbeterproject Toegang:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil in samenwerking met diverse organisaties dit project s

tarten. Zij wil aan de slag met het verder verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning door een gemeente voor hun burgers. Het gaat om vragen als: Hoe zorg je dat de ondersteuningsaanvragen eenvoudiger en passender kunnen worden gemaakt? Met een projectgroep wordt dan gewerkt aan het bedenken en uitvoeren van verbeteringen. Het Wmo-Platform zou graag zien dat ook Drimmelen inschrijft voor dit project van de VNG.

Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG):

Voor mensen met een licht verstandelijke beperking wordt de hedendaagse maatschappij steeds ingewikkelder. Zij worden regelmatig “overvraagd”. Zij hebben behoefte aan een veilige leefomgeving, structuur en een netwerk waar zij op kunnen terugvallen. Ook door de ingewikkelde wet- en regelgeving komen deze mensen vaak verder van de maatschappij af te staan. Brieven en andere berichtgeving van rijksoverheid en gemeente bv. zijn vaak ingewikkeld en voor mensen met een verstandelijke beperking vaak niet te begrijpen. Het Platform VG, vraagt aandacht voor deze problematiek.

Jeugdzorg:

Zoals tijdens de informatieavond van de gemeenteraad werd uitgelegd zijn de kosten voor de Jeugdzorg een probleem. Er komt een speciale taskforce Jeugd samen met Geertruidenberg om deze kosten beter te gaan beheersen. Zo’n 4 procent van de Drimmelense jeugd maakt gebruik van de jeugdzorg. Voor de beheersing denkt men aan mogelijkheden als een beperking van de hoge vervoerskosten, beperking van het aantal doorverwijzingen naar specialistische hulp en een betere registratie. Het Wmo-Platform is bezorgd dat de geplande kostenbeheersing ten koste van deze zorg zou kunnen gaan.