Platformnieuws febr. 2020

Plaatsingsdatum: 11-mrt-2020 10:10:50

Huishoudelijke Hulp:

In onze gemeente zal er, wat betreft het aantal aanbieders en de vrije keuze daarvan, voor de inwoners die hulp krijgen, niets veranderen. De gemeente streeft naar voortzetting van de overeenkomsten en keuzevrijheid voor de inwoners die gebruik kunnen / willen maken van de Huishoudelijke Hulp via de Wmo. Er worden wel aangescherpte kwaliteitseisen aan de aanbieders gesteld.

Toezichthoudend ambtenaar:

De gemeenteraad heeft aangedrongen op een fraudeaanpak bij zowel de Wmo, de Jeugdzorg als de Participatiewet (werk en inkomen). Er worden ambtenaren aangesteld als toezichthouder voor die gebieden. Zij gaan in overleg controleren of zaken goed aangepakt en geregeld zijn. Voor de Participatiewet was dat al langer het geval.

e-Health en Zorgvoorzieningen:(e-Health= elektronische gezondheidsvoorziening)

Om de zorg en ondersteuning voor bv. thuiswonende ouderen betaalbaar te houden, moet op afstand werken (zoals onder meer inlichtingen doorgeven via internet) belangrijk worden. Daardoor komen meer tijd en capaciteit vrij voor verzorgenden. Dan kunnen zij beter de meest kwetsbaren de aandacht te geven die zij nodig hebben.

Het Wmo-Platform heeft onze gemeente gevraagd of ze daar voldoende oog voor heeft en de daarvoor noodzakelijke voorzieningen tijdig kan en zal regelen.

Besluiten, Beleidsregels en Verordeningen:

Aan het begin van een nieuw kalenderjaar moeten besluiten, beleidsregels en verordeningen van de gemeente tegen het licht worden gehouden. Immers, in de loop van een jaar kunnen er nieuwe afspraken, regels en voornemens worden gemaakt die moeten worden ingevuld. Dat betreft ook de domeinen Wmo, Jeugd en Participatie.

In goed overleg met het Platform worden de wijzigingen doorgenomen en, waar nodig, vragen gesteld en voorstellen voor verandering gedaan. Voor de Jeugd is b.v. gevraagd om meer aandacht voor het opzetten van een overleg van ouders. Ouders die te maken hebben met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Steeds meer aandacht is ook gevraagd voor de mogelijkheid een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen die inwoners bij de gesprekken met de gemeente helpen.