Platformnieuws dec. 2020

Plaatsingsdatum: 17-dec-2020 10:15:52

Huishoudelijke ondersteuning:

Drie gemeenten Altena, Geertruidenberg en Drimmelen hebben een nieuwe samenwerking ondertekend met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning. Door nog meer samen te werken en te vernieuwen proberen de gemeenten de kwaliteit goed en de dienst betaalbaar te houden.

Beschermd wonen:

Beschermd wonen is er voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.

Omdat per 2021 alle gemeenten in de regio Breda verantwoordelijk zijn voor de regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen, moet er samengewerkt worden om dit wonen te organiseren en door te ontwikkelen. Er zijn daarom samenwerkingsafspraken gemaakt tot en met 2025 tussen de gemeenten uit de regio Breda. Daarna bekijkt men hoe het werkt.

Woonzorgvisie:

Het Wmo-Platform heeft in het kader van een conferentie over “samen ouder worden” gesproken over de zgn. woonzorgvisie. Met een woonzorgvisie geeft de gemeente sturing aan de manier waarop wonen en zorg worden ingevuld. Het gaat om vragen als:

* Groeit de komende jaren het aantal mensen dat zorg nodig heeft en wat vraagt men?

* Zijn er voldoende woonvormen en (zorg)voorzieningen in de toekomst in de gemeente?

Komend jaar wil het Platform dit onderwerp extra aandacht geven. We willen bezien welke toekomstbestendige keuzes gemaakt moeten worden. Het liefst doen we dit samen met anderen, bv. de ouderenbonden.

Project Toegang gemeentelijke zorg:

Er is binnen de gemeente aan personen een vragenlijst toegestuurd. De bedoeling is te komen tot een verbeterplan. De vragenlijst gaat over de ervaring die men heeft met die toegang naar de gemeente. Interessant is hoe Breda een breed toegankelijkheidsakkoord heeft gesloten met vele partijen over toegang, niet alleen over de toegang naar de gemeente. Men wil zoveel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving. Iedereen moet zich thuis voelen in de gemeente, de buurt en bv. de vrije tijd zelf kunnen indelen.

Bezuinigingen in het Sociaal Domein:

Het Wmo-Platform en het Platform Sociale Zekerheid hebben samen in een schrijven aan B&W hun zorg uitgesproken over mogelijke (toekomstige) bezuinigingen in het Sociaal Domein. Zij pleiten ervoor om vooral de zorg voor mensen als het belangrijkste uitgangspunt te nemen voor beslissingen bij financiële planningen