Platformnieuws maart 2019

Plaatsingsdatum: 26-mrt-2019 10:56:15

Beleidsplan 3D:

Met 3D worden de 3 domeinen bedoeld waarover dit beleidsplan gaat: Jeugd, Wmo en Participatie (Werk en inkomen). Het Platform heeft over het plan een advies uitgebracht aan Burgemeester en Wethouders. In het bijzonder wordt geadviseerd om de plannen en verdere uitwerking samen met de inwoners van de gemeente te doen. Het plan wordt nu samen met het advies van het Platform doorgestuurd naar de Gemeenteraad.

Inclusie:

Je komt deze term tegenwoordig heel vaak tegen. Met een inclusieve gemeente wordt bedoelt een gemeente waarin echt iedere inwoner meetelt en mee kan doen. Daarvoor is nog veel werk te doen. In onze gemeente wordt tegenwoordig al veel aandacht besteed aan toegankelijkheid van wegen, van gemeentelijke gebouwen en van clubs en organisaties. Dat is een goed begin, maar een inclusieve gemeente Drimmelen vraagt meer aandacht dan alleen toegankelijkheid voor inwoners met beperkingen. Dit jaar zal die bredere inclusie meer aandacht krijgen.

Personeelszaken Wmo:

Omdat er nogal veel werk op de Wmo-afdeling is, wordt gezocht naar nieuwe medewerkers. Met meer medewerkers komt meer tijd beschikbaar voor cliënten. Bedoeling is zo een nog betere relatie met cliënten op te bouwen en ook de zogenaamde nazorg voldoende aandacht te kunnen geven.

Geluks-agenda:

Onze gemeente heeft een wethouder van Geluk (de heer J.W. Stoop). De wethouder maakte daarvoor een rondgang door de gemeente. Doel was te horen wat er leeft bij onze inwoners. De 3 belangrijkste onderwerpen die boven kwamen:

- de aanpak van de eenzaamheid en de hulp aan kwetsbare groepen;

- de burgerparticipatie (zie hierboven “inclusie”);

- de informatievoorziening aan de inwoners.

De onderwerpen worden verder uitgewerkt in mogelijke actieplannen.

Aandachtsvelden:

De leden van het Platform bespreken erg veel verschillende onderwerpen op gemeentelijk sociaal gebied. Het helpt als er per onderwerp minsten één lid is dat zich goed in dat onderwerp verdiept en de andere leden daarover bijpraat.

Een aantal leden heeft onlangs afscheid genomen en nieuwe leden zijn toegetreden.Tijd dus om de lijst met “aandachtsvelden” weer door te nemen, bij te werken en afspraken daar over te maken.

Bijv. over naast Wmo, ook laaggeletterdheid, minimabeleid, jeugd, verslavingszorg, gezondheidszorg, toegankelijkheid, de inclusieve gemeente enz.