Advies over Beleidsplan Sociaal Domein + beantwoording

Plaatsingsdatum: 26-mrt-2019 11:00:36

ADVIES OVER Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023

Geacht College,

Al enige tijd is gewerkt aan een beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023. Op vergaderingen van het Wmo-Platform Drimmelen hebben voortschrijdende concepten de nodige aandacht gehad. De laatste versie is inmiddels in een mooie opmaak beschikbaar gekomen. Daarover gaan bijgaande overwegingen en het daaruit voortkomende advies.

Een opmerking vooraf:

Het plan is lastig te lezen. Het is een overweldigende mengeling van visie, uitgangspunten, beleid, proces en uitvoering. Voor een beleidsdocument met een geldigheid van 4 jaar wordt de bruikbaarheid zo zeer betrekkelijk.

Overwegingen

Het plan begint goed met een verwijzing naar het Visiedocument Samen aan Zet! met als doel het hebben van een inclusieve samenleving. Dat Visiedocument is een zeer goed uitgangspunt voor beleid in het sociaal domein. De visie zou uitgewerkt worden in een lokale inclusie-agenda ten behoeve van een concreet gemeentelijk inclusiebeleid. Daar is helaas geen prioriteit aan gegeven.

Dat inclusie meer is dan fysieke toegankelijkheid lijkt nog nauwelijks doorgedrongen. Inclusiviteit betekent, onder anderen, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om gaan, zowel inwoners onderling als inwoners met ambtenaren. In beide verhoudingen valt nog het nodige te verbeteren.

Een inwoner die hulp zoekt bij de gemeente wordt al snel cliënt genoemd. Weg gelijkwaardigheid. En daarmee een minder juiste bejegening.

In het plan wordt veel gesproken over meedoen. Dat is nodig maar niet voldoende. Samendoen is minstens zo belangrijk, een bevestiging van gelijkwaardigheid.

Gelijkwaardigheid houdt ook in niks over ons zonder ons. Ook dat punt krijgt weinig aandacht in het plan. B.v. waar in 2.2.1.2 wordt gesproken over realiseren op beleidsniveau: door inwoners en organisaties uit te nodigen input te leveren. Niet overleggen maar input vragen, dus over ons zonder ons besluiten.

In 2.3.2.5 wordt de cliëntondersteuner pas ingezet ten behoeve van een second opinion. Dit lijkt strijdig met 2.4.3.1, onafhankelijke cliëntondersteuning.

De bijlagen kwamen laat binnen. Daarover de volgende opmerkingen.

Bijlage 2 gaat over nazorg. Zeer belangrijk om zeker te stellen dat de juiste ondersteuning werd en wordt gegeven. Voor betere kwaliteit, snellere bijstelling, preventie van verergering dan wel nieuwe problemen. Een flinke opgave voor 2019/2020. Onduidelijk is daarbij onder meer de rolverdeling tussen regisseur, casemanagers, loketmedewerkers en dorpsteamleden. Nader overleg lijkt ons wenselijk.

Bijlage 3 over regisseurschap is erg onduidelijk. Nader overleg lijkt ons wenselijk.

Bijlage 4 gaat vooral over het Sociaal domein binnen de gemeentelijke organisatie. Een integrale aanpak is ook hier wel noodzakelijk maar echt niet voldoende voor een inclusieve samenleving. Het zou moeten gaan over zowel de gehele gemeentelijke organisatie als over onze inwoners.

Conclusie

Een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Sociaal Domein is het Visiedocument Samen aan Zet! uit 2017. Daarin de visie voor een inclusieve samenleving in de gemeente Drimmelen. De uitwerking van die visie in de lokale Inclusieve Agenda is helaas nog steeds niet beschikbaar. Dat is in de ogen van het Platform een belangrijke reden waardoor in het beleidsplan inclusieve samenleving wordt beperkt tot toegankelijkheid met een integrale aanpak bij ondersteuning.

Sommige delen van de tekst vragen om een verdere uitwerking dan wel nader overleg.

Advies

Gezien bovenstaande overwegingen en conclusie adviseert het Wmo-Platform Drimmelen:

- Maak op zeer korte termijn, samen met anderen, de Lokale Inclusie Agenda beschikbaar als praktische vertaling van het Visiedocument

- Maak het begrip Lokale Inclusie Drimmelen binnen gemeentehuis en daarbuiten duidelijk

- Regel op korte termijn overleg met het Platform over minstens de bijlagen 2, 3 en 4

- Pas de teksten van het beleidsplan Sociaal Domein aan op punten waar de Lokale Inclusie Agenda van toepassing is, na overleg over de bijlagen.

- Scheidt beleid, processen en uitvoering in de beleidsnota teneinde later bij processen en uitvoering gemakkelijker keuzes te kunnen maken

Tenslotte

Mochten over dit advies onduidelijkheden bestaan dan geven wij vanzelfsprekend graag een verdere toelichting.

Namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

w.g. w.g.

Engbert Tienkamp Johan Broos

voorzitter secretaris