Vertrouwen en formulieren

Het Wmo-platform adviseert de gemeente over beleidsontwikkelingen in en rond de Wmo. Daarbij hoort informeren en laten informeren.

Een lid van het Platform woonde daarom een inspiratiebijeenkomst bij die was georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Titel: Betere Dienstverlening & Meer Vertrouwen (naar WMO-voorzieningen en PGB’s met minder administratieve lasten).

Uitgangspunt waren de ervaringen van “pilot”-gemeenten die deelnemen aan een landelijk project met de fraaie naam “de Kanteling”. Daar wordt dieper ingegaan op het WMO-”compensatiebeginsel” (compensatiebeginsel = beperkingen van mensen zo compenseren dat ze weer gewoon kunnen meedoen in het dagelijkse leven). En dat vraagt om een cultuuromslag, zowel bij burgers als bij gemeenten.

Het kabinet heeft uitgangspunten geformuleerd die daarbij belangrijk zijn namelijk:

    1. – herstel van het vertrouwen in de overheid,

    2. – terugdringen van administratieve lasten.

Vertrouwen kun je alleen krijgen als je ook vertrouwen geeft, het is dus een wederkerig proces.

Dat raakt ook direct de administratieve last met de vele formulieren: burgers zien veel administratieve last als onnodig, als betuttelend, als uiting van wantrouwen of als bureaucratische onzin.

De pilotgemeenten proberen, vanuit een principe van vertrouwen, de afhandeling van Wmo-vragen te vereenvoudigen en daarmee te versnellen. Dit gebeurt onder meer door gedeeltelijk verantwoordingsvrij PGB, door hergebruik van al beschikbare indicatiegegevens en door het, zonder indicatie, regelen van kleine woningaanpassingen.

Door deze aanpak verbetert de vertrouwensrelatie tussen inwoner en gemeente. Ook heeft de gemeente dan meer tijd voor huisbezoeken en voor een betere afstemming op de problemen van de vrager en zijn specifieke situatie.

In de bijeenkomst werden meer voorbeelden en ideeën besproken en is bekeken wat dit soort oplossingen kan opleveren voor de burger en voor de gemeente.

Voor WMO-platform Drimmelen inspirerend om te kijken wat met hiermee binnen de eigen gemeente gedaan kan worden. Meer vertrouwen en minder formulieren, als middel om te komen tot een betere kwaliteit van de WMO-ondersteuning, kunnen de komende tijd nadrukkelijker op de agenda staan van het overleg met de gemeente.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via