Overleg 10 september 2014

Vanwege de vernieuwde Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) dient er een nieuwe verordening met uitvoeringsregels te worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het Platform heeft een concept-verordening besproken en kanttekeningen geplaatst.

Tevens is stil gestaan bij het plan van aanpak voor de overgang van de AWBZ-cliënten.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning:

Om de vernieuwde Wmo goed te kunnen uitvoeren dient de gemeenteraad een nieuwe zgn. verordening vast te stellen.

In deze verordening wordt bepaald op welke wijze en op basis van welke criteria een inwoner voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt. Een maatwerkvoorziening is een individuele toekenning van een dienst of financiële compensatie die er per persoon anders uitziet. Deze wordt verstrekt om te helpen bij het jezelf kunnen redden, bij het nog mee kunnen doen in onze maatschappij of bijvoorbeeld om beschermd te kunnen wonen.

In de verordening staat ook hoe onze inwoners worden betrokken bij de uitvoering van de wet. En er staan regels in over onrechtmatig gebruik. Ook voor mantelzorgers is er aandacht.

De verordening geeft daarnaast aan of voor maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage moet worden betaald.

De vernieuwde Wmo gaat er vanuit dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar verplicht anderzijds ons gemeentebestuur onder meer om

- de sociale samenhang en de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten te bevorderen;

- veiligheid en leefbaarheid te bevorderen en geweld te voorkomen en te bestrijden;

- mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteunen en te bevorderen;

- te zorgen dat bij cliëntondersteuning het belang van de cliënt het uitgangspunt is;

- de zelfredzaamheid en participatie te bevorderen en te zorgen voor beschermd wonen en opvang.

AWBZ:

Een aantal AWBZ taken gaan per 1 januari 2015 over naar de Wmo. Een overgangsmaatregel moet er voor zorgen dat betrokkenen hun huidige zorg nog een tijdlang blijven ontvangen. Deze periode duurt een jaar, tenzij de lopende indicatie eerder vervalt.

Uiterlijk 1 januari 2016 wordt de betreffende AWBZ-zorg omgezet in Wmo-zorg.

Voorzieningen