Overleg juni 2014

Hulp in de huishouding.

Het platform is tijdens deze bijeenkomst door de directeur van SWO (Stichting Welzijn en Ondersteuning), de heer P.Franken, geïnformeerd over het advies dat deze stichting aan de gemeente geeft over hoe “het verlenen van hulp in de huishouding” met ingang van 1 januari 2015 zou kunnen geschieden. De gemeente wil een zgn. Algemene Voorziening, waardoor de sociale duurzame relatie tussen een inwoner en zijn of haar huishoudelijke hulp goed tot haar recht kan komen. Zo kan de cliënt zelf de keuzevrijheid behouden.

SWO adviseert echter de invoering van een dienstencheque als een praktisch middel om de toegang tot deze hulp eenvoudig te maken. Zo zou men zelf bepalen wat men zelf nog binnen de eigen mogelijkheden kan doen en welke ondersteuning men nodig heeft.

De cliënt bepaalt dus zijn eigen zorg en betaalt direct voor wat geleverd wordt.

Ontwikkelingen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Mevrouw G. Linssen van de GGZ Breburg heeft een toelichting gegeven op de psychiatrische problematiek waarmee men te maken kan krijgen. Zij stelde dat de opvattingen over de psychiatrie aan het veranderen zijn. Dit heeft gevolgen voor de samenleving en voor de GGZ. Is men al gereed om hier vorm aan te geven? Wat is er al ingericht? Waar liggen zorgen?

Wat is de taak van de gemeente? Wat zijn de kansen bij de decentralisatie naar de gemeente?

Zij gaf een overzicht van de taak en de plaats waar de GGZ staat.

Het Platform was zeer geïnteresseerd in deze ontwikkelingen en de consequenties die e.e.a. heeft.