Overleg 13 augustus 2014

Vanwege de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) dient het huidige beleidsplan Wmo 2013-2016 gewijzigd te worden. Daarvoor heeft het Drimmelense College voorstellen gemaakt.

Het WMO-platform heeft op 13 augustus jl. de volgende belangrijke onderdelen van dit wijzigingsplan besproken:

a. Toegang tot voorzieningen

Nu is het Wmo-loket de centrale toegang voor een Wmo-voorziening. Het wijzigingsplan gaat uit van laagdrempelige dorpsgerichte toegangen. Zorgvragers kunnen hun probleem bespreken met een zorgaanbieder of een lid van het dorpsteam. Na dit verkennend gesprek komt de hulpvraag in procedure. Het platform stemt hiermee in maar adviseert daarbij dat:

Het proces om te komen van hulpvraag tot hulpverlening goed beschreven en duidelijk is;

Het duidelijk is voor welke voorzieningen men zich tot een zorgverlener kan wenden;

Het verkennend gesprek onafhankelijk en neutraal zal zijn;

De zorgvrager zich moet kunnen vinden in het gemaakte verslag;

Bij verschil van mening een nieuw gesprek met een onafhankelijk gespreksvoerder mogelijk is;

De functie van het Wmo-loket in de nieuwe opzet duidelijk is.

b. Algemene Voorzieningen

Als gevolg van bezuinigingen zullen enkele individuele Wmo-voorzieningen omgezet worden in een algemene voorziening. Iedereen kan van algemene voorzieningen gebruik maken. Kan men een noodzakelijke algemene voorziening niet betalen, dan kan de gemeente hierin financieel bijspringen.

Het Platform vraagt duidelijkheid over hoe

deze bijdrageregeling er uit zal zien,

de stapeling van kosten voor Algemene Voorzieningen en de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen en AWBZ-voorzieningen voorkomen zal worden,

het vervoer naar algemene voorzieningen geregeld of vergoed zal worden.

c. Mantelzorg

De nieuwe ontwikkelingen leiden tot een hogere mate een beroep op mantelzorg. De behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger zal daardoor toenemen. Het Platform ziet graag een notitie over deze ondersteuning tegemoet.

d. Bijdragenregeling Chronische Zieken en Gehandicapten.

De huidige tegemoetkomingsregeling wordt vervangen door een nieuwe regeling, waarbij een inkomenstoets wordt toegepast. Het Platform adviseert daarbij ook rekening te houden met mogelijke extra meerkosten.