Overleg 12 februari 2014

Tijdens de vergadering van het Wmo-Platform op 12 februari jl. kwamen weer verschillende onderwerpen aan de orde.

Enkele bespreekpunten:

 • Onze regering wil de begeleiding van mensen met beperkingen tot een taak van de gemeente maken, via de Wmo. Een deel van de AWBZ-zorg gaat daarom over naar de Wmo. In hoeverre liggen in onze Dongemondregio de onlangs gepubliceerde beleidsuitgangspunten voor deze overheveling al vast?

 • Meerdere bijeenkomsten werden gehouden met allerlei betrokken organisaties in de Dongemond-gemeenten (Drimmelen, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Wijk en Aalburg). Nu zijn werkgroepen opgezet om concreter en praktischer te worden over mogelijk te nemen maatregelen.

 • Zo veel mogelijk van die maatregelen zullen regionaal worden ingevuld. Deze regionale afspraken zullen aan alle overlegpartijen worden voorgelegd.

 • Waar zinvol of noodzakelijk zullen de maatregelen lokaal worden ingevuld. De lokale maatregelen zullen worden overlegd met de lokale organisaties.

 • De overgang van een deel van de AWBZ-zorg naar de gemeentelijke Wmo gaat gepaard met een forse financiële korting. Daarom zoekt ook onze gemeente naar nieuwe mogelijkheden voor dagbestedingsactiviteiten.

 • Onze inwoners moeten zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving, is de opzet. Belangrijk daarbij is te weten welke activiteiten er momenteel georganiseerd worden in onze gemeenschapshuizen.

 • Daarnaar is onlangs onderzoek gedaan. De vraag daarbij was: “ Welke dagbestedingsactiviteiten worden momenteel georganiseerd binnen de gemeente Drimmelen en welke van die activiteiten zijn uit te breiden voor mensen met een beperking?”

 • In onze gemeente blijken gelukkig veel mogelijkheden te zijn voor activiteiten (gezien de locaties per dorp). Wat lastig blijft is het inventariseren van de feitelijke behoefte aan begeleiding in elke kern. Kan overleg met cliëntenraden van de betreffende zorginstellingen hierbij helpen?

 • Het Wmo-Platform keek naar de verkiezingsprogramma’s van onze lokale politieke partijen. Van de op stapel staande enorme veranderingen in de gemeentelijke zorgtaken ziet het Platform weinig terug in de programma’s.

 • Is het niet van groot belang te weten hoe partijen willen dat onze gemeente, met een beperkter budget, de zorg gaat invullen voor haar inwoners?

 • Over het minimabeleid, ook wel armoedebeleid genoemd, werd onlangs een gemeentelijke bijeenkomst gehouden. Veel betrokken instanties waren aanwezig om gedachten en ideeën uit te wisselen.

 • Een werkgroep zal worden opgezet voor het uitwerken van verdere plannen en ideeën. Een of twee keer per jaar wordt het overleg met alle betrokken organisaties, verenigingen, partijen, instanties e.d. herhaald.

 • Ook actualisering van de zogenaamde Sociale Kaart is een van de onderwerpen.

 • Het WMO-Platform wil meer aandacht besteden aan de “problematiek” rond de Mantelzorger. Hoe kan het Platform daar invulling aan geven?

Begeleiding