2017-02

Nieuws uit het overleg

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Welzorg

In meerdere gemeenten is men niet tevreden over de serviceverlening van Welzorg. Het contract met Welzorg is daarom per 1 juli 2017 opgezegd. Er is overleg gaande omtrent contract-overname door Harting-Bank.

Voedselbank

De gemeenteraad heeft besloten tot een proef met een voedselbank. Geld is beschikbaar gesteld om, samen met de Voedselbank Oosterhout, in de gemeente Drimmelen een uitgiftepunt te vestigen. Er wordt nog gezocht naar een geschikte plaats.

Armoedebeleid

De Rekenkamer heeft onderzocht hoe geschikt en praktisch het armoedebeleid van de gemeente Drimmelen is. De gemeenteraad spreekt daarover in haar vergadering van maart. Resultaten van het onderzoek zijn inmiddels gesproken met de bij dit beleid betrokken partijen.

Visienota Samen aan Zet

De nota gaat over het kunnen meedoen van alle Drimmelense inwoners aan activiteiten in onze gemeente, de “inclusieve samenleving”. Onafhankelijk van wie ze zijn of wat ze wel of niet kunnen. De nota wordt door het Platform op prijs gesteld. Toepassing daarvan vraagt een heel brede aanpak waarbij alle gemeentelijke afdelingen, maar ook alle inwoners, moeten worden betrokken. Uitvoering van de nota zal geleidelijk op gang komen.

Jeugdwet – Wmo – Participatiewet

De gemeente is verantwoordelijk voor drie wetten om inwoners te ondersteunen: de Jeugdwet, de Wet maartschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. In sommige gezinnen zijn deze wetten alle drie van toepassing. Hoe regel je als gemeente dat dan passend en praktisch? Niet eenvoudig met drie zo verschillende wetten. De gemeente werkt daarom aan één verbeterde goede totaalaanpak met zo weinig mogelijk ambtelijke molens.

Koerskaart

De inbreng en reacties zijn prima, de opgeleverde informatie is interessant. Helaas blijft het aantal deelnemers wat beperkt. De koerskaart kan daarom nog wat langer gespeeld worden, tot 1 mei 2017.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over deze informatie?

Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen

per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made

Web-site: www.wmoplatformdrimmelen.nl

of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl