2016-12

Nieuws uit het overleg van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Uitvoeringsplan Kom Binnen

Het concept “Uitvoeringsplan Kom Binnen” is opnieuw in het Platform besproken. Dat plan moet helpen om verenigingen ook toegankelijk te maken en te houden voor leden met lichamelijke of andere beperkingen. Het Platform is positief over het Uitvoeringsplan, maar adviseert nog over enkele aandachtspunten, zoals over de te volgen procedure bij interesse van een vereniging.

Visienota Sociaal Domein

Hoe zorgen we er voor dat in onze gemeente iedereen, met welke achtergrond of beperking dan ook, kan meedoen? Daar richt de Visienota Sociaal Domein zich op. Dat moet een gemeente brede visie zijn, onder meer op het gebied van Wmo, Participatiewet, Jeugd, Toegankelijkheid en Armoede. Het Platform wil graag dat een volledige visie op dat brede gebied wordt bewaakt en gestimuleerd. Een taak voor de burgemeester? Het onderwerp gaat immers over iedereen in Drimmelen.

Blijverslening

De gemeente wil ouderen stimuleren na te denken over het levensloopbestendig maken van hun woning en daartoe mogelijk aanpassingen te doen. Maar lang niet alle ouderen hebben voldoende geld om dat te betalen. Met de zogenaamde blijverslening kan de gemeente zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen. Er moet nog besloten worden over o.a. maximale bedragen en over leeftijdsgrenzen.

Dagbesteding

Er is nu een professional aangesteld om dit extra aandacht te gaan geven. Huidig buurtsportcoach J. Slotboom van Surplus is hiervoor benoemd. Er wordt gestart in Terheijden en in Hooge Zwaluwe.

Humanitas

J. Broos vertelde wat deze organisatie voor de regio Breda (w.o. Drimmelen) zo al kan betekenen. Het betreft onder meer de volgende mogelijkheden: taalmaatjes, ondersteuning van laaggeletterde ouders, hulp bij opvoeding, vriendschappelijk huisbezoek, thuisadministratie w.o. financiële hulp voor jongeren (project: Get a Grip), thuisadministratie voor zzp’ers (project “Over Rood”) (humanitas.nl/afdeling/regio-breda)

Reageren kan naar het Wmo-Platform Drimmelen

per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made

of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Web-site: www.wmoplatformdrimmelen.nl