2015-12

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Stichting Moedige Moeders

Ook verslavingszorg valt binnen het aandachtsgebied van de Wmo en dus van het Wmo-Platform. Daarom heeft Mevr. B. Kuijsters het Platform bijgepraat over de “Moedige Moeders”. In de gezinnen van Moedige Moeders is een kind en of familielid (ex)verslaafd. Dit heeft heel veel verdriet, zorgen, angst en gezondheidsproblemen gebracht! Op een gegeven moment besloot dan ook een aantal vrouwen het taboe te doorbreken en erover te praten. Verder willen de Moedige Moeders elkaar kunnen steunen en samen onderzoeken welke aanpak om drugsverslaving tegen te gaan het beste is. Moedige Moeders wil betrokken zijn bij mogelijke maatregelen om het gebruik van verslavende middelen drastisch terug te dringen. Moedige Moeders Drimmelen is met medewerking van de gemeente medio juli 2015 tot stand gekomen. De groep komt eenmaal per maand bij elkaar.

Wmo-ontwikkelingen

In de vergadering van 10 december 2015 zijn ook de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

* MEE

Volgens het Platform zou de functie van MEE, als lid van het wijkteam dat Wmo-meldingen behandeld enerzijds en als onafhankelijk ondersteuner van Wmo-cliënten anderzijds, kunnen leiden tot onduidelijkheid bij de cliënten. Het Platform heeft de gemeente daarom geadviseerd om hier alert op te zijn en te blijven.

* Terug- en vooruitblik

We keken terug op de Wmo-ontwikkelingen zoals die in 2015 zijn ingevuld en vooruit naar de zaken die in 2016 dienen te worden ingevuld.

* Burgerparticipatie

In omliggende gemeenten is er een ontwikkeling gaande andere wijzen van het meepraten van de inwoners bij gemeentelijke beleidsonderwerpen. Soms komt men tot een breed overlegorgaan, soms kiest men voor aparte platforms of adviesraden.Vooralsnog kiest de gemeente Drimmelen voor het behoud van de huidige inspraakorganen zoals het Platform Sociale Zekerheid en het Wmo-Platform.

* Afscheid

De heer C. Selders heeft afscheid genomen als lid van het Wmo-platform. Hij werd bedankt voor zijn deskundige inzet.