Platformnieuws juli 2020

Plaatsingsdatum: 14-jul-2020 7:26:42

Meedoen in Drimmelen:

De gemeente Drimmelen heeft een rapport laten maken om een actueel beeld te schetsen van de huidige stand van zaken rondom inclusie in Drimmelen. In een inclusieve samenleving doet iedereen mee, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd of beperkingen. Een gemeente is verplicht plannen op te stellen waarin zij beschrijft hoe zij hier invulling aan geeft. In het rapport van Drimmelen is te lezen dat de gemeente op vele terreinen actief is, maar dat er weinig samenhang is. Er zijn ook verschillen tussen de dorpen. Er wordt voorgesteld om een stuurgroep in te richten die gaat adviseren over aanpak en onderwerpen. Het Wmo-Platform zal daarbij betrokken worden.

Wijk-GGD ‘er:Soms krijgen hulpverleners in een wijk te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problemen. Men heeft niet altijd voldoende deskundigheid om de goede hulp te geven. Een wijk-GGD‘er kan erger voorkomen en de juiste ondersteuning bieden. In Drimmelen is in december een pilot gestart met een wijk-GGD‘er. Deze pilot wordt met een half jaar verlengd gezien de positieve ervaringen.

Preventie – en handhavingsplan alcohol en drugs:

Iedere 4 jaar wordt zo’n plan opgesteld. Volgens GGD-onderzoek is het alcoholgebruik in Drimmelen hoger dan in vergelijkbare gemeenten. Hoewel het drugsgebruik moeilijker vast te stellen is, heeft men de indruk dat dit minder is in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente heeft beperkte beleidsmogelijkheden. Men moet zich voornamelijk richten op opvoeding en voorlichting. Er is ook regionale samenwerking en overleg met bv. Moedige Moeders en de Zelfhulpgroep Drimmelen.

Deeltaxi:

Leden van het Wmo-Platform hebben een overzicht gemaakt van de vervoersmogelijkheden in de gemeente. Volgens hen is het mobiliteitsbeleid voor het publiek versnipperd en onoverzichtelijk. Gemeenten moeten de gevolgen van dit versnipperd (vaak provinciaal) beleid opvangen en verder invullen. Aangezien bv. de deeltaxi steeds meer gaat kosten moet de gemeente bezien hoe hier mee om te gaan. Er komt een werkgroep die hier verder naar gaat kijken. Het Wmo-Platform zal hier aan deelnemen.