Nieuws uit het overleg van juni 2022


Gesprek met wethouder Harry Bakker

Het was erg zinvol om een eerste gesprek te hebben met de nieuwe wethouder voor, onder meer, maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Allerlei onderwerpen kwamen aan de orde o.a. het werk van het Wmo-Platform, participatie, mantelzorg, zorgfraude, sociaal culturele centra.
De afspraak is dat de wethouder regelmatig een vergadering zal bijwonen.

Omgevingswet

De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de wet gemeenten de mogelijkheid om de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt meer ruimte voor maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.

De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.
Veel gemeenten blijken nog niet te hebben gewerkt met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (=DSO).

De Eerste Kamer lijkt niet akkoord te gaan met de invoering van deze wet per 1 januari 2023.

Zorgfraude

Gemeenten die zorgfraude nog niet echt opsporen, moeten daarmee snel aan de slag.

‘Handhaving en toezicht dienen een volwaardige pijler te zijn van het zorgbeleid,’ zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Maar er dient duidelijk gekeken te worden naar de mate van verwijtbaarheid. Er is daarbij een onderscheid tussen zorgaanbieders en individuen.

In Drimmelen wordt bij twijfel door “externe specialisten” hier naar gekeken.
De gemeente tracht problemen te voorkomen door “streng” te selecteren.

Jonge mantelzorgers

In 2015 is het ondersteunen van alle mantelzorgers opgenomen in de Wmo en valt daardoor onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

De week van 1-7 juni was de week van de jonge mantelzorger.
Hiermee worden jongeren t/m 24 jaar bedoeld die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote invloed op hun leven hebben. Er wordt extra aandacht gevraagd voor deze jongeren.

De vraag is :Hoe kunnen we handvatten bieden om het mantelzorgbeleid voor met name de jongeren (nog) beter vorm te geven?


Regiovisie jeugdhulpverlening

Het Wmo-Platform vindt het een goede zaak dat de zgn. regiovisie voor de gemeenteraad akkoord is.

Er is ook besloten om een jaar extra uit te trekken voor de opzet van het nieuwe inkoopbeleid voor aanbieders van Jeughulp.
Dat wordt dus 1 januari 2024.

De adviesraden van de 5 gemeentes in de regio (Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Altena, Drimmelen) hadden dit ook als advies gegeven.