Nieuws uit het overleg juni 2021

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).


Wmo-Platformleden(even voorstellen):

Dit keer stelt Gerard v.d. Linden zich voor. Hij schrijft: Ik ben secretaris van het Wmo-.

Platform. Ik woon al 30 jaar in Lage Zwaluwe. Al die tijd heb ik bij de gemeente Rotterdam gewerkt als beleidsadviseur op sociaal terrein. Behalve de verslaglegging en de voorbereidingen voor de agenda houd ik me vooral bezig met de aandachtsvelden: digitale gezondheid, energietransitie en omgevingsvisie. (gvd.linden47@gmail.com)


Energietransitie:

Het Wmo-Platform maakt zich zorgen over de overgang naar andere vormen van energie. Het wordt vaak verengd tot een technische kwestie. Het Platform wilde dus graag horen hoe de gemeente hier over denkt. M. Verschuren en H.Jan Erkens (ambtenaren) praatten het Platform bij. Het Platform vroeg vooral aandacht voor de sociale kanten van de overgang (transitie), zoals: Hoe is de inspraak geregeld? Heeft men erg in de zgn. energiearmoede? Denk aan de bekostiging en aan bv. mensen met een beperking. Hoe worden sectoren binnen de gemeente, zoals bv. de agrariërs, bij het overleg betrokken? Tijdens de presentatie over eerder genomen conclusies na overleg met bv. bewonersgroepen zal ook het Wmo-Platform aanwezig zijn. We blijven de transitie volgen en zo nodig vragen stellen en zaken aanstippen.


Vergrijzing en wonen:

In gesprekken over wonen gaat men er vaak vanuit dat ouderen willen verhuizen… maar.. Uit studies blijkt dat ouderen de afgelopen jaren steeds honkvaster worden. Pas op hoge leeftijd – na het 85e levensjaar – gaan ouderen weer veel vaker verhuizen. Dit komt doordat ouderen steeds vaker huiseigenaar zijn. Het eigenwoningbezit remt de verhuizing af. De vergrijzing draagt daarmee bij aan de geringe doorstroom op de woningmarkt en vormt een hindernis voor jonge huishoudens die naar een grotere woning willen verhuizen. Men denkt te gemakkelijk dat ouderen wel willen verhuizen. Nee, men wil vaak aanpassingen en liefst via de Wmo. Daar wringt vaak de schoen. De gemeente zal daar rekening mee moeten houden.Vaccinatie promotie:

De gemeente wil ook de mensen die om een bepaalde reden (nog) niet zijn gevaccineerd bereiken. Men denkt aan statushouders of mensen die misschien extra hulp nodig hebben om zich te laten vaccineren.Inclusie:

De gemeente geeft veel aandacht aan de zgn. toegankelijkheid. Men wil graag mensen die zelf problemen daarbij ondervinden bereiken. Deze ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd hun stem te laten horen en mee te praten.