Nieuws uit het overleg van januari 2022


Wijk ggd ‘er

De wijk-ggd’er (gezondheidsdienst) helpt verbinding te leggen met de zorg om de politie te ontlasten.
De wijk-ggd’er komt daar waar overlast is en schakelt gepaste hulpverlening in. Door een goede samenwerking kan sneller worden bepaald welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Er komt nu een speciale verpleegkundige die tot taak heeft om professionals te ondersteunen. Verder bezoekt hij mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen.
Hij (Jules Boelen) probeert te bevorderen dat deze mensen zo veel mogelijk in hun omgeving geaccepteerd worden.


Pgb (Persoonsgebonden budget)

De beleidsregels pgb 2022 zijn een aanvulling of uitwerking van hetgeen is vastgelegd in de verordeningen Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat dan met name over de toegang tot een pgb. De kwaliteit van de hulp en het beheer en naleving en handhaving worden o.a. omschreven.

Binnen de geldende wetten mogen gemeenten zelf hun pgb-beleid opstellen.


Wonen

De woonvisie Drimmelen is klaar.
De op- en aanmerkingen die door het Platform in het overleg zijn gemaakt worden meegenomen, met name waar het wonen en zorg betreft.

Het Platform verzoekt om toezending van het stuk.

Jaarverslag en jaarplan

Het jaarverslag en jaarplan worden besproken en akkoord bevonden. Tevens wordt door de penningmeester het financieel verslag besproken.

Het Platform bedankt de penningmeester bij zijn afscheid voor zijn inzet en lidmaatschap van het Platform.


Burgerberaad
Een van de opdrachten die het Wmo-Platform zich heeft gesteld is om in overleg met andere overleggroepen te komen tot een vorm van burgerberaad.
Een burgerberaad is geen vervanging van een gemeenteraad, maar een aanvulling.
Het gaat om gezamenlijk overleg van inwoners om zo een betrouwbaarder beeld te krijgen van de publieke opinie. De deelnemers laten zich informeren en hebben overleg.

Het resultaat zijn vaak bruikbare, weldoordachte aanbevelingen die steun krijgen van de inwoners.