Nieuws uit het overleg van december 2021


Rookvrije gemeente

R. Driesen (gemeente Drimmelen) praatte het Platform bij over de stand van zaken.

De gemeente gaat door met verdere uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid.
Er is een preventieakkoord.

Belangrijke punten zijn:
Het tegengaan van roken, alcoholgebruik en drugs onder jongeren.
Het stimuleren van een gezonde leefstijl onder inwoners.
De eenzaamheid en kwetsbaarheid terugdringen onder inwoners.


Beschermd Wonen

H. Stam (gemeente Drimmelen) besprak het onderwerp Beschermd Wonen dat vanaf 2022 een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt.
Het betreft mensen die om zelfstandig te wonen 24 uur een vorm van zorg nodig hebben.

Een samenwerking is aangegaan in de regio met Breda als zgn. centrumgemeente.
Breda zal bv. de gelden beheren en de administratie verzorgen.

De regeling wordt aangegaan tot 2026, maar kan steeds verlengd worden.

Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Een pilot is gestart waaraan de gemeente meedoet voor mogelijke aanpassingen bij het persoonsgebonden budget.
Er moet een betere ondersteuning van de budgethouder en de zorgverlener komen.
Het moet ook minder fraudegevoelig worden.

Zo zal bv. worden bezien of de budgethouder ook budgetvaardig is.
Zo’n toetsing gebeurt tijdens het keukentafelgesprek.
Er worden ook kwaliteitseisen gesteld aan de zorgaanbieder die de pgb-houder kiest.

Logeerzorg

Vanaf december start in de regio Breda een proef waarbij verschillende zorgaanbieders logeerplaatsen beschikbaar stellen.
De bedoeling is om mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie even te ontlasten.
De Wmo-consulenten geven hiervoor de aanwijzing af.

De proef loopt 1 jaar.
Er werken een viertal zorgorganisaties, o.a. Thebe en Surplus, mee.

Jaarplan 2022

Het is weer tijd om de onderwerpen voor het jaarplan 2022 te gaan benoemen.

We willen nagaan of de zaken die het Platform belangrijk vindt terug te vinden zijn in de programma’s van de politieke partijen. We hopen daar ook met de partijen over in gesprek te gaan.

Voor het Platform zijn onder meer de volgende onderwerpen erg belangrijk:
bewonersoverleg (burgerberaad), betrekken van ervaringsdeskundigen, energiearmoede en betaalbaarheid van voorzieningen.
Maar ook zaken als aanpak eenzaamheid, laaggeletterdheid en toegankelijkheid zijn van belang.