Nieuws uit het overleg van
augustus 2022

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Door een onderzoek naar ervaring over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) wil de gemeente achterhalen waar de dienstverlening mogelijk verbeterd kan worden. De vragenlijst is verstuurd aan de inwoners die in 2021 een aanvraag voor ondersteuning hadden gedaan, en aan mensen die al langere tijd gebruik maken van een Wmo-voorziening.

Over het algemeen is men tevreden over de ondersteuning.

Het Platform vindt het jammer dat de vragen alleen schriftelijk te beantwoorden waren.
Dit kan voor een aantal cliënten een probleem zijn.

Asielopvang

Het kabinet werkt aan een opvangmodel met evenwichtige spreiding van asielzoekers over het land, zo staat in de brief van de staatssecretaris.

Het lukt al langere tijd niet om voldoende asielopvang te realiseren.
Dat komt mede doordat niet alle gemeenten bereid zijn mee te werken aan asielopvang.

Het Wmo-Platform verbaast zich over de stilte binnen het gemeentebestuur over dit onderwerp in onze gemeente.
Is dit geen onderwerp om over mee te denken, vroeg het Platform.

Wmo-Voorspelmodel

Het model voorspelt het aantal Wmo-gebruikers per onderwerp.
Deze informatie geeft inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo en geeft informatie over te verwachten inkoop en financiën.

Er is gekeken naar de financiële welvaart, de opleiding en het arbeidsverleden van huishoudens.
Opvallend is onder meer dat er voor het gebruik van
huishoudelijke hulp en ondersteuning thuis een stijging van 40% wordt verwacht binnen 4 jaar.

Per dorp zijn er verschillen in de verwachtingen.

Wonen

De laatste jaren gaat het in ons land veel over de vergrijzing en de gevolgen hiervan voor onze maatschappij.

In berichten zien we hierbij de term dubbele vergrijzing voorbijkomen. De dubbele vergrijzing komt niet alleen doordat de groep ouderen steeds groter wordt, maar ook doordat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt.

Het Wmo-Platform vindt dit een punt van zorg en wil bekijken wat we kunnen bijdragen aan wonen-zorg en welzijn voor de ouderen. We willen bezien of onze gemeente voldoende inspeelt op deze vergrijzing.

We willen krachten bundelen en dat bespreken met partners als gemeente-WWZ-KBO-SWO e.d.


Agrarische sector

Het Wmo-Platform maakt zich zorgen over de problemen die er spelen binnen de gezinnen in de agrarische sector.
We denken dan niet uitsluitend aan de stikstofproblematiek, maar zoals men zelf in de Landbouwvisie beschrijft, ook aan de energieprijzen, gezondheidsproblemen door het werk en de problematiek die de omgevingsvisie mee kan brengen.