Platformnieuws augustus 2021

Nieuws uit het overleg van augustus 2021


Wmo-Platformleden(even voorstellen):

José Mureau ( josemureau51@gmail.com): Sinds februari van dit jaar ben ik lid van het Wmo-Platform Drimmelen.

De gemeente krijgt momenteel door allerlei ontwikkelingen in beleid veel op haar bord.
Als lid van het Wmo-Platform vind ik dat de inwoner centraal moet staan als wij gevraagd of ongevraagd advies geven aan Burgemeester en Wethouders.
Ikzelf zoek vaak naar de verbinding hoe we met elkaar verschillende (kwetsbare) groepen mee kunnen laten doen.
Mijn aandachtsvelden zijn mantelzorgers en energie(armoede).


Wonen:

Omdat gereageerd werd op dit agendapunt in een eerder verslag, kwam dit onderwerp terug op de agenda.

Er hebben verscheidene gesprekken plaatsgevonden met bv. de Rabobank, Ouderenbond, Centrum voor Wonen e.d. Behalve over de beschikbaarheid van woningen gaat het ook over duurzaam en levensloopbestendig bouwen.

We willen alle mogelijkheden voor Drimmelen goed in beeld hebben. Het bezit van grond van de gemeente is daarbij vaak een probleem om stappen te zetten.

Het Platform vraagt zich o.a. af hoe de gemeente omgaat met het zgn. Bouwbesluit.
De gemeente kan en mag daarvan afwijken in het voortraject. De gemeente moet dat ook willen en kunnen.
In diverse gemeenten bestaat een Adviescommissie Wonen. Zo’n plaatselijke commissie werkt o.a. samen met huurdersorganisaties, ouderenbonden en gehandicaptenplatforms. Men beoordeelt de gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving vanuit het oogpunt van de bewoners.

Het Wmo-Platform wil binnen onze gemeente e.e.a. nauwkeurig volgen en waar zinvol ook een advies uitbrengen. Het Platform zal eventuele reacties op dit onderwerp meenemen in het overleg.Voortgang Sociaal Domein:

Het Platform besprak het verslag van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de vorderingen in het Sociaal Domein om te bezien hoever we in Drimmelen zijn gekomen.

De resultaten blijken landelijk volgens het SCP tegen te vallen .
De deelname van mensen met een beperking is niet toegenomen.
Er zijn veel knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd.
De gemeenten behalen volgens dit rapport geen beter resultaat dan het rijk.

Het zijn de onderwerpen die het Platform hoog op haar agenda heeft staan. Volgens het rapport is de samenleving niet zorgzamer geworden!

Werk aan de winkel voor het Platform!


Folder en website:

Op verzoek heeft het Platform advies uitgebracht over de opzet van een nieuwe Wmo-folder en de website van de gemeente.
Het belangrijkste is vooral dat er rekening wordt gehouden met mensen die moeilijk of slecht kunnen lezen, dus bv. minder tekst en meer plaatjes.