Nieuws uit het overleg van april 2022Jeugdhulpverlening

Voor een goede jeugdhulpverlening is het noodzakelijk om meer samen te werken in de regio. De gemeenten Breda, Oosterhout, Altena, Geertruidenberg en Drimmelen hebben daarom een regiovisie opgesteld.
De jeugdzorg moet betaalbaar zijn en blijven. Regionale samenwerking is daarbij nodig voor het organiseren van de specialistische jeugdhulp. De opgestelde regiovisie geeft richting aan inkoop en uitvoering van de regionale opdracht.

Er is overleg geweest tussen de adviesraden van de genoemde gemeenten over deze visie.
De adviesraden vragen zich af of op de korte geplande termijn de nieuwe vorm en de nieuwe vorm van inkoop in te voeren zijn.

Participatie(= deelname)

Participatie betekent het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van gemeentelijk beleid.

Gemeentelijke adviesraden krijgen binnenkort te maken met een zgn. participatieverordening. Dit verplicht gemeentes om een inspraakverordening op te stellen.
Het is bedoeld om inwoners te stimuleren om mee te denken, mee te doen en zaken op te pakken. Het Wmo-Platform heeft dan ook met alle politieke partijen gesproken over een brede adviesraad sociaal domein voor Drimmelen zoals die bv. ook in Oosterhout, Altena en Geertruidenberg al bestaat.


Digitalisering

Met ‘digitalisering’ worden de veranderingen bedoeld die gebeuren in de maatschappij en de economie als gevolg van de invloed van informatie- en communicatietechnologie (‘ICT’).
Op vele terreinen zullen inwoners hier mee te maken krijgen. Denk aan gezondheid, aan zorg, aan energietransitie e.d.
We zien in verschillende gemeenten dat een speciale wethouder verantwoordelijk is voor dit proces.
Als Wmo-Platform lijkt ons dat een goede zaak.


Laaggeletterdheid

In het kader van het project “Iedereen doet mee” (inclusie) is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan laaggeletterdheid. We moeten dan niet alleen denken aan Nederlandse mensen maar ook aan mensen uit andere landen die hier wonen.
In overleg met bv. de werkmakelaars, bedrijven en anderen gaan we opnieuw inventariseren welke mogelijkheden er zijn om met die mensen in contact te komen.


Politieke partijen

Het Platform heeft met alle politieke partijen een gesprek gehad over hun programma en over de belangrijke thema’s van het Platform.
Er is een eindverslag gemaakt van die gesprekken en dat is aan alle partijen ter informatie toegezonden.