Platformnieuws mei 2019

Plaatsingsdatum: 27-mei-2019 7:55:20

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Pilot dagbesteding:

Er ligt een voorstel om een proef te starten met een algemene voorziening dagbesteding. Inwoners met en zonder indicatie kunnen daar terecht voor verschillende bezigheden of voor een warme maaltijd. De proef moet nog goedgekeurd worden.

Duurzaamheid:

De gemeente Drimmelen streeft naar het verwerkelijken van een aantal doelen in 2040 volgens de Visie Duurzaamheid 2040, zoals:

- Er is werk voor iedereen, betaald en/of onbetaald.

- Er is sprake van goede buurt- en mantelzorg.

- (Samen-) zelfredzaamheid is het uitgangspunt.

- Buurtbewoners bepalen hoe hun wijk er uit moet zien.

Ook wil de gemeente de publieke ruimten (straten, stoepen, gebouwen) toegankelijker maken. Mantelzorg en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd.

Huishoudelijke Hulp:

Het Platform hoort verhalen over het sterk toenemend gebruik van huishoudelijke hulp sinds de invoering van een abonnementstarief van €17,50 per maand.

Nogal wat inwoners konden zelf huishoudelijke hulp regelen en betalen. Nogal wat inwoners doen nu veel moeite om gebruik te kunnen maken van deze financieel natuurlijk aantrekkelijke regeling. Dat doet oneerlijk aan. Want de grote toeloop van dit soort aanvragen zal leiden tot minder ondersteuning voor die inwoners die deze hulp echt nodig hebben.

De omgevingswet:

Deze wet gaat in op 1 januari 2021. Met de toepassing van deze wet zijn er meer mogelijkheden de leefomgeving verbeteren.

Doelen zijn onder meer:

- meer mogelijkheden om lokaal te besluiten over de leefomgeving:

- een groter inzicht van de mogelijkheden voor betrokkenen;

- snellere en betere besluitvorming door betere informatie;

- een meer samenhangende aanpak in beleid en besluitvorming.

Aanpak eenzaamheid:

Een werkgroep wil hier extra gerichte aandacht aan gaan besteden. Onder meer met op 4 oktober 2019 een conferentie.