Platform Nieuws febr. 2018

Plaatsingsdatum: 5-mrt-2018 18:15:51

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Informatie over Wmo-zaken:

Blijverslening: Tijdens de onlangs gehouden woonbeurs bleek dat er tot nu toe geen gebruik is gemaakt van deze lening. Ouderen die dat wensen kunnen een lening krijgen om hun woning aan te passen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Drimmelen hanteert daarbij een bovengrens van 30.000 euro. Er is een budget van 200.000 euro beschikbaar. De gemeente gaat meer bekendheid geven aan deze mogelijkheid.

Privacy: Het Platform vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met de privacy van haar inwoners. Welke informatie mag de gemeente doorgeven aan andere instanties en welke niet? Het blijkt moeilijk om daar een eensluidend antwoord op te vinden. Kan een deskundige het Platform hierover nader informeren?

Toegankelijkheid: Het College van B&W heeft besloten het proefproject “Kom Binnen” voor de toegankelijkheid van verenigingen en clubs te verlengen. Tot nu toe is vooral gekeken naar de zgn. fysieke toegankelijkheid, zoals trottoir, toilet, trap e.d.

Het begrip toegankelijkheid is ook breder toepasbaar. Je kunt dan bv. denken aan leesbaarheid van (gemeentelijke) brieven en formulieren.

Wmo-Verordening: De gemeenteraad heeft de aangepaste verordening vastgesteld. Het Platform vond het een voortzetting van eerder beleid en heeft geen aanvullend advies uitgebracht.

Activiteiten-coördinator: Er zijn activiteiten opgezet ter bestrijding van eenzaamheid, zorgmijding en preventie. Deze activiteiten krijgen vaak niet de gehoopte belangstelling.

Het Platform vraagt zich af of het aanbod niet te veel beperkt blijft tot “vermaak”. Waarom geen activiteiten op het gebied van ontwikkeling? Zoals een leesgroep, een kunstgroep, een discussiegroep en dergelijke.

Jaarverslag: Het jaarverslag 2017 van het Wmo-Platform is gereed. Tijdens de volgende vergadering zal het aan B&W worden aangeboden.