Platform nieuws april 2018

Plaatsingsdatum: 14-mei-2018 9:13:10

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Informatie over WMO-zaken:

Integraal Beleidsplan:

Dit beleidsplan moet de kapstok worden voor de gezamenlijke invoering van de zogeheten ‘decentralisaties’ van zorg, werk en jeugdhulp. Men wil meer samenhang brengen bij de verdere invoering van zorg, werk en jeugdhulp.

Inclusief Beleid:

De gemeente Drimmelen heeft zich opgegeven als mogelijke koploper bij de invoering van het VN-verdrag Handicap. Samen met 24 andere “koplopers” wil men aan de slag om van elkaar te leren en daarmee de inclusieve (= iedereen telt mee en iedereen kan meedoen) gemeente Drimmelen snel te verwerkelijken.

Beschermd Wonen:

En regionale werkgroep bekijkt wat er allemaal geregeld moet worden als de gemeente voor “beschermd wonen” moet gaan zorgen. Beschermd wonen is mogelijk als je niet (meer) zelfstandig kunt wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.

Wanneer hulp aan huis (“begeleid wonen”) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten.

Voedselbank:

De proef met de Voedselbank in Made wordt geëvalueerd. Op dit moment zijn er 16 gebruikers.

Juridisch:

Jurist O. Strouken-Busink was gevraagd het Platform bij te praten over privacy-regels.

In navolging van Amerika zien we, ook in Nederland, steeds vaker claims bij mogelijke fouten van de overheid. De overheid wil geen claims krijgen en gaat daarom soms te strikt te werk. Dat kan ten koste gaan van noodzakelijke ondersteuning of hulpverlening.

De privacywetgeving wordt strenger. Gegevens van cliënten uitwisselen of delen mag niet zomaar. Als dat wel beter zou zijn voor die cliënt - hoe doe je dat dan, zonder over de streep te gaan?

Het juridisch advies: Vraag altijd, vooraf, instemming van de cliënt om een meedenkende collega erbij te betrekken. En deel dan, samen met de cliënt, de persoonlijke gegevens. Onder het motto: Niet praten over elkaar, maar praten met elkaar.