Nieuws Platform maart 2018

Plaatsingsdatum: 16-apr-2018 8:23:38

Jaarverslag 2017:

Het jaarverslag 2017 is overhandigd aan wethouder H. Bakker. De wethouder oordeelde dat het Platform een goede positie heeft verworven in de gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders is erg tevreden over de adviezen die het Platform steeds heeft gegeven.Het Platform telt nu 9 leden en heeft in 2017 elke maand vergaderd.

Informatie over WMO-zaken:

Omgaan met de zorgval: Zorgval is een mogelijk probleem bij de overgang van Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) naar WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Aangezien er geen gat inde ondersteuning mag ontstaan bij deze overgang wordt de Wmo-ondersteuning voortgezet tot de toegewezen WLZ-zorg goed werkt. De gemeente overlegt met de diverse partners die bij deze overgang zijn betrokken voor een betere regeling.

Voorgestelde Innovaties in de zorg: Er wordt een nieuw beleidsplan Sociaal Domein gemaakt waarin onder meer een inventarisatie wordt opgenomen van verschillende initiatieven en projecten. Voor concrete nieuwe activiteiten zijn gelden beschikbaar.

Inkoop van begeleiding: Voor 2019 en volgende jaren dient een nieuw contract te worden gesloten met zorgaanbieders voor begeleiding van inwoners die dat nodig hebben.

Er wordt gestreefd naar een optimale vrijheid voor de cliënt in de keuze van welke zorgaanbieder hij kiest.

Gezondheidsbeleid: Voor de jaren 2018-2021 komt er een nieuw Lokaal Gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen. Uitgangspunt is een positieve gezondheid voor iedereen met een eigen verantwoordelijkheid. Het beleid wordt gebaseerd op de landelijke nota Volksgezondheid en op de diverse bijeenkomsten met inwoners en organisaties in de gezondheidszorg.