Nieuws Platform augustus 2018

Plaatsingsdatum: 24-sep-2018 12:13:25

Informatie over WMO-zaken:

Voor een lidmaatschap in het Platform hebben twee inwoners interesse getoond. Zij worden voor de volgende vergadering uitgenodigd om nader kennis te maken met het Platform en de materie rondom de WMO. Hebt U interesse en wilt u meer weten van het Wmo-Platform? Vraag dan informatie op onderstaand adres.

Beleidsplan Sociaal Domein: Het sociale domein omvat al het beleid dat vanuit de gemeente gevoerd wordt ter ondersteuning van inwoners bij het vormgeven van hun eigen, dagelijkse leven. Het gaat hierbij dus om iedereen, niet enkel om mensen met beperkingen, maar ook om inwoners die problemen hebben met opvoeden of bij een uitkering. Een eerste concept is aan het Platform voorgelegd. Om een goede samenwerking op alle terreinen te bereiken is meer inspraak van de inwoners nodig. Het blijkt echter moeilijk veel mensen te bereiken zijn om mee te denken over een toekomstig beleid. Een meer uitgewerkt concept komt in een volgende vergadering zeker terug.

Koerswijzer Beschermd Wonen: Dit is een notitie over het zgn. beschermd wonen. Beschermd wonen is voor inwoners die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, vanwege vaak een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking. Het doel is dat ook deze mensen weer voor zichzelf kunnen zorgen en mee kunnen doen in de maatschappij. In 2021 krijgen alle gemeenten de verantwoordelijkheid ook voor deze eigen inwoners en moeten zij zorgen voor geschikte huisvesting. Hierover moeten binnen de gemeente afspraken met betrokken partijen worden gemaakt.

Beleidsregels Noodfonds: De gemeenteraad heeft voorgesteld een noodfonds in te stellen om zeer dringende financiële problemen bij inwoners snel te kunnen oplossen. Het concept van beleidsregels voor zo’n fonds is door het Platform akkoord bevonden. Het college van Burgemeester en Wethouders moet deze regels nog definitief vaststellen en agenderen voor de gemeenteraad.

Overleg Centrum voor Jeugd en Gezin: Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. Drimmelen en Geertruidenberg hebben die hulp samen georganiseerd. Onderzocht wordt hoe de huidige organisatievorm verder kan worden verbeterd.. Er zijn verschillende organisatievormen denkbaar. Het Platform voelt het meest voor het idee van een gemeentelijke dienst. Hierbij is de gemeente volledig verantwoordelijk en draagt zij ook de risico’s van de organisatie. Alle medewerkers zijn dan in dienst van de gemeente en niet meer versnipperd over verschillende organisaties.