Platformnieuws oktober 2017

Plaatsingsdatum: 15-nov-2017 12:47:00

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Armoedebeleid

Het Platform heeft samen met het Platform Sociale Zekerheid gereageerd op het conceptplan Minimabeleid en Schuldhulpverlening. Daarin staan veel beleidswensen. Dat zijn nog geen voorstellen. Alle betrokken instellingen zijn voor een presentatie van het beleidsplan uitgenodigd.

Jeugd- en Jongerenbeleid

Het Platform heeft gereageerd op de conceptnota Jeugd- en Jongerenbeleid. Een nadere toelichting werd gevraagd over onder meer Jeugdhulp, Jeugd en veiligheid, Jeugd en gezondheid en Sport. Er is nagegaan of de jeugd belangstelling heeft voor de oprichting van een jeugdraad. Vooralsnog lijkt de jeugd hiervoor niet veel interesse te hebben.

Informatie over WMO-zaken:

Evaluatie koerskaart:

De ideeën die het spelen van de koerskaart hebben opgeleverd worden, waar mogelijk, meegenomen in bestaande werkzaamheden. Het Platform vraagt over een halfjaar geïnformeerd te worden over de uitvoering van de ideeën.

Aanpak eenzaamheid:

Uit de enquête onder ouderen van 75 jaar en ouder werd een behoefte aan hulpaanbod geconcludeerd. Tot nu toe is daarvan nog niet veel gerealiseerd. Het blijft lastig om eenzame ouderen te bereiken. Meer persoonlijke benadering blijft wenselijk.

Contracten voor begeleiding :

In 2019 moet er een nieuwe aanbesteding plaatsvinden met betrekking tot ambulante begeleiding, dagbesteding en hulp in de huishouding.

Deze voorzieningen worden door de casemanagers WMO geïndiceerd.

Training dementievriendelijkheid:

De gemeente Drimmelen wil dementievriendelijk zijn. Een 20 tal personen heeft deelgenomen aan een cursus daarvoor, gegeven door de Vrijwilligers Academie Drimmelen. Daarnaast is er een training geweest van gemeentelijke medewerkers.

Fraude: Het Platform vraagt aandacht voor de signalen met betrekking tot fraude. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de privacy van de cliënt. Een vertrouwenspersoon zou hiervoor kunnen worden ingeschakeld. Spontane bezoeken van de gemeentelijke medewerker kunnen het vertrouwen tussen gemeente en cliënt ten goede komen.