Platformnieuws dec.2017

Nieuws uit het overleg

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Informatie over WMO-zaken:

Evaluatie Koerskaart: De vele ideeën die het spelen van de Koerskaart in de gemeente heeft opgeleverd worden waar mogelijk meegenomen in bestaand gemeentelijk beleid. Nieuwe initiatieven worden gewogen en dan mogelijk gewaardeerd met een subsidie.

Privacy: De gemeente kan ondersteuning bieden bij zorg- en inkomensproblemen. De daarvoor nodige gegevens kunnen soms vragen oproepen over de privacy van de cliënt. Het Platform wil graag meer weten over wat daarbij wel en niet mag. Want om zowel privacy als goede ondersteuning te waarborgen moet gemeentelijk beleid beschikbaar en bekend zijn.

Scholing door aanbieders van dagbesteding: Soms willen mensen wel bijgeschoold worden maar lukt dat niet in het normale onderwijs. Aanbieders van dagbesteding kunnen ook scholing aanbieden. Daar is structureel nog geen financiering voor beschikbaar vanuit de Wmo of de Participatiewet. Wel zijn er privé ondernemingen die individueel gericht scholing aanbieden en bij goed gevolg een certificaat uitreiken.

Alfa-hulp: Volgens een uitspraak van de Raad van State mag alfahulp niet meer vanuit de algem

ene voorziening worden betaald. Het jaar 2018 is een overgangsjaar. Gemeente Drimmelen wil maatwerk kunnen blijven leveren waarmee particuliere hulp altijd mogelijk moet blijven.

Kilometerbudget: Vanuit de Wmo is het soms mogelijk voor vervoer per deeltaxi een vergoeding te krijgen: het kilometerbudget. Bij nieuwe aanvragen zal met de aanvrager overlegd gaan worden hoe vaak men ongeveer waar naar toe wil gaan. Het toe te kennen kilometerbudget wordt daarop afgesteld.