Nieuws april 2017: o.a.onderwijs, inclusieve samenleving

Plaatsingsdatum: 29-mei-2017 9:41:56

Onderwijs in Drimmelen

Het Platform sprak met de beleidsmedewerker onderwijs van de afdeling Maatschappelijke Zaken, de heer J. Schortemeijer. Hij ontwikkelt gemeentelijk beleid, onder meer ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie (VVE, voor peuters en kleuters met een (taal -achterstand), passend onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en laaggeletterdheid.

Hij meldde dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs steeds beter verloopt.De gemeenteraad bespreekt binnenkort de totaal aanpak voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Meerdere instanties zijn bezig met speciale onderwijsprojecten, zoals VVE, Taalmaatjes, Voorleesexpres en Laaggeletterden. Het Platform adviseerde de samenwerking daartussen te verbeteren met het starten van gezamenlijk overleg. In Drimmelen bestaat geen aanbod voor laaggeletterden, omdat de gemeente daarvoor te weinig vraag ziet. Het Platform heeft om een totaalbeeld van taalachterstanden in onze gemeente gevraagd.

Informatie over WMO-zaken

- De gemeente streeft naar een “Inclusieve samenleving”, een samenleving waar iedere inwoner mee kan doen. Ook inwoners met beperkingen.De door de gemeenteraad onlangs vastgestelde Visienota Samen aan Zet is een begin om het bewust worden van dat streven op gang te brengen: bij onze inwoners, maar ook binnen alle gemeentelijke afdelingen.

- De gemeente wil in ieder dorp minstens een ontmoetingsruimte hebben die breed benut kan worden. Daarvoor is een project Accommodatiebeleid opgezet. Het gaat om zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke ruimten. Met de inventarisatie is nu begonnen. Eind dit jaar moet een eerste beleidsnotitie beschikbaar komen. In afwachting daarvan blijft het Pluspunt de Langstraat in Hooge Zwaluwe ook in 2018 nog open.

- Om de privacy van inwoners te waarborgen wordt hun informatie nooit verstrekt aan anderen zonder toestemming van de betreffende inwoners. Er wordt steeds kritischer bekeken welke gegevens echt moeten worden vastgelegd, de beveiliging van die gegevens wordt voortdurend verbeterd.

- Ook in Drimmelen zijn de afgelopen jaren grote wijzigingen op sociaal gebied doorgevoerd. In het bijzonder bij de Wmo, bij Jeugdzorg en met de nieuwe Participatiewet. Heeft de gemeente goed zicht op wie de betreffende inwoners zijn en waar zij het beste mee geholpen kunnen worden? De gemeentelijke rekenkamer heeft opdracht gekregen om antwoorden op deze vragen te vinden. Ook het Wmo-Platform zal daar over worden ondervraagd.