Juni 2017: Omgevingswet, Armoedebeleid, Jeugdhulp, ...

Plaatsingsdatum: 2-okt-2017 9:57:33

Omgevingswet

In de junivergadering is het Platform door beleidsmedewerker mevrouw K. van der Spek geïnformeerd over de Omgevingswet.

In deze wet worden diverse bestaande wetten en regels gebundeld voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Die omvat het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Het doel is vereenvoudiging en het meedenken over duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De gemeentelijke organisatie zal hierop worden ingericht en er zal een omgevingsvisie gemaakt worden. Het Platform zal worden betrokken bij het denken over de verdere ontwikkeling.

Kadernota Armoedebeleid

In de nota wordt preventie als belangrijk punt genoemd. Het Platform vindt dat meer voorlichting wenselijk is om de armoede te kunnen beheersen. Gevoelige aspecten in de privésfeer spelen daarbij een rol. Het Platform wil meer juridische informatie ontvangen omtrent mogelijkheden en beperkingen binnen een uit te voeren armoedebeleid.

Jeugdhulp

Het Platform heeft een reactie gegeven op het concept Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp. De gemeente overweegt een klachtenregeling voor jongeren in te voeren.

Helaas zijn tot nu toe geen reacties ontvangen op de oproep voor leden in een klankbordgroep Jeugd en Gezin. Hierin worden jongeren gezocht en/of hun vertegenwoordigers.

Informatie over WMO-zaken

- Vanaf 1 mei jl. verzorgt Medipoint de levering van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, in plaats van Welzorg.

- Cliënten van de deeltaxi hebben een brief ontvangen om andere vervoersmogelijkheden te kunnen vinden. Dan kunnen zij hun eigen zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden.

- Bij hulp in de huishouding spreekt men vaak over gebruikelijke hulp. Daarbij geldt: iedereen in het huishouden helpt binnen zijn/haar mogelijkheden. In noodgevallen kan er tijdelijk extra hulp komen.

Aan de slag met de Omgevingswet