Juli 2017:Minima beleid, Cliëntervaring, Innovatiestimulering

Plaatsingsdatum: 4-okt-2017 16:07:28

Minimabeleid

De Rekenkamer heeft, op verzoek van de gemeenteraad, onderzocht hoe het armoedebeleid in Drimmelen uitwerkt. Daar valt nog wel wat te verbeteren. Beleidsmedewerker J. Schoenmakers praatte het Wmo-Platform er over bij. De Rekenkamer gaf ook adviezen hoe het beleid te verbeteren. Die adviezen heeft de gemeenteraad overgenomen.

Speciaal wordt aandacht gevraagd voor kinderen in armoedige omstandigheden, voor gezinnen met oudere kinderen en voor alleenstaande ouderen.

Onbekendheid met de vele regelingen is een probleem dat meer aandacht verdient.

En ook preventie, het voorkomen van armoede, moet meer aandacht krijgen.

Cliëntervaringsonderzoek

De Wmo heeft zorgtaken neergelegd bij de gemeenten. Onze gemeente is verantwoordelijk voor, waar nodig, de maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners.

Ieder jaar moet worden nagegaan hoe de inwoners denken over die ondersteuning. Onderzoek over 2016 leert dat zij, over het algemeen, tevreden zijn over de door de gemeente geregelde ondersteuning.

Maar opvallend: veel mensen kennen niet de (gratis) mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner te kunnen inschakelen bij een aanvraag of gesprek voor mogelijke ondersteuning.

Innovatiestimulering

Innovatie

De gemeente zoekt naar nieuwe vormen van dagbesteding bij bv. zorgaanbieders. Ze wil meer inwoners betrekken bij de dagbesteding en is op zoek naar manieren om meer inwoners daarvoor te motiveren. Er is een stimuleringspotje voor beschikbaar. Is het ook zinvol om in Drimmelen een Zorg Innovatie Platform op te zetten waar mensen met elkaar kunnen nadenken over vernieuwingen op het gebied van zorg en ondersteuning, was een vraag die daarbij opkwam.