Januari 2017, over Visienota, Blijverslening en Accomodatiebeleid

Plaatsingsdatum: 10-feb-2017 15:49:27

Visienota Sociaal Domein

Burgemeester G. de Kok besprak met het Platform de weg naar de zgn. Inclusieve Samenleving in Drimmelen. Ofwel: Hoe kunnen we in onze gemeente bereiken dat echt elke inwoner meetelt en mee kan doen?

Bij elk gemeentelijk besluit zou dit aspect moeten worden meegewogen. Denk hierbij niet alleen aan toegankelijkheid van gebouwen, bereikbaarheid van plaatsen, huisvesting, werk, onderwijs, e.d.. Denk eigenlijk aan alle gemeentelijke taken.

Maar denk ook aan onze inwoners zelf die een rol bij spelen bij het wel of niet (laten) meedoen van mede inwoners.

Zowel de burgemeester als het Platform zien een cultuurverandering als noodzakelijk. We komen uit het tijdperk waarin het individu voorop stond, we komen nu in een tijd waarin we het samen moeten (gaan) doen.

Een nieuwe gemeentelijke visie op deze veranderingen wordt zeer op prijs gesteld door het Platform. Het Platform denkt daar graag in mee.

Blijverslening

De gemeente wil ouderen stimuleren na te denken over het levensloopbestendig maken van hun woning. Daarvoor zijn soms aanpassingen nodig. Maar lang niet alle ouderen hebben voldoende geld om dat te betalen. Met de zogenaamde blijverslening kan de gemeente het zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen.

Het Platform stemt in principe in met de blijverslening. Maar adviseert ook de mogelijkheid van een zgn. consumptief krediet bij beperkte leningen. Daarbij worden de aanzienlijke opmaakkosten van een hypothecaire lening vermeden.

Accommodatiebeleid

Er komt een nota over het zgn. accommodatiebeleid. Het accommodatiebeleid betreft gemeentelijke gebouwen waar maatschappelijke activiteiten en voorzieningen zijn gehuisvest. Het gaat daarbij vaak om activiteiten en voorzieningen die volgen uit gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals onderwijs, peuterspeelzaalwerk, sport, cultuur en welzijn.