Advies: Over subsidies voor vrijwilligers

Plaatsingsdatum: 7-mei-2012 9:32:14

Het WmoPlatform Drimmelen heeft het College van B&W op 8 februari 2012 het volgende advies gestuurd:

In haar vergadering van 11 januari jl. besprak het Wmo-Platform Visie en achtergronden van de Wmo inclusief begeleiding van januari 2012.

In het document wordt een helder beeld geschetst van de complexe en vaak nog onduidelijke problematiek die ontstaat door de overgang van de AWBZ-begeleiding naar een compenserende ondersteuning onder de Wmo.

Goede aandacht is er voor de inclusieve samenleving in de gemeente Drimmelen. Daartoe zal zoveel mogelijk aansluiting worden gezocht bij bestaande activiteiten die nu al door andere doelgroepen worden georganiseerd. Een begrijpelijke gedachte om de uit te breiden gemeentelijke compensatie-opdracht op deze wijze gedeeltelijk te ondersteunen.

Deze voorgestelde ontwikkeling vergt echter een grote bijdrage van de betreffende organisaties en hun vrijwilligers.

De raad van Drimmelen heeft echter besloten

– de ondersteuning van vrijwilligers te beperken door verlaging van waarderingssubsidies

– het vinden van nieuwe vrijwilligers te belemmeren door middelen te weigeren voor de opzet van bijvoorbeeld een soort vrijwilligerscentrale.

De voorgestelde ontwikkeling en de feitelijke besluiten tot nu toe bijten elkaar. En dat verontrust het Wmo-Platform zeer.

Advies

Het Platform adviseert uw College voor de zich ontwikkelende strijdigheid bij het invoeren van Wmo-begeleiding in Drimmelen een duidelijke en tijdige oplossing te ontwikkelen om een inclusieve samenleving in Drimmelen inderdaad te kunnen laten functioneren.

Bij schrijven van 3 april 2012 antwoordde het College van B&W:

Het college wil het Wmo-platform eerst bedanken voor haar medewerking aan het tot stand komen van het document ‘Visie en achtergronden van de Wmo inclusief begeleiding’.

In uw brief van 8 februari 2012 geeft u aan dat u verontrust bent over de voorgestelde ontwikkeling in het genoemde document en de feitelijke besluiten tot nu toe. U geeft aan dat het streven naar een inclusieve samenleving door aansluiting te zoeken bij bestaande activiteiten van vrijwilligersorganisaties en het verlagen van waarderingssubsidies en het weigeren van middelen voor een soort vrijwilligerscentrale tegenstrijdig zijn.

Het Platform adviseert het College een duidelijke en tijdige oplossing te ontwikkelen voor die strijdigheid.

Het college is er zich van bewust dat het terugbrengen van subsidies voor een aantal organisaties geen prettige maatregel is. Dit is echter een uitvloeisel uit de kerntakendiscussie die naar aanleiding van rijksbezuinigingen is opgestart. Een herziening van het subsidiebeleid was een opdacht van de gemeenteraad in het kader van deze kerntakendiscussie.

Tegelijkertijd met het herzien van het subsidiebeleid wordt een grotere rol toebedeeld aan organisaties die met behulp van vrijwilligers allerlei activiteiten organiseren, in het kader van de Wmo. Het gaat hierbij om het aanbieden van participatiemogelijkheden aan mensen met een beperking. Uit onderzoeken blijkt dat meedoen met niet beperkten beter is voor mensen met een beperking. Tevens kunnen zo de kosten van de inzet van professionele begeleiding verminderd worden. De gemeente is er zich van bewust dat dit beleid een extra inspanning van de vrijwilligersorganisaties vraagt. De gemeente hoopt dat de organisaties het maatschappelijke belang van het aanbieden van participatiemogelijkheden aan mensen met een beperking inzien. De gemeente is de mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligersorganisaties bij hun (nieuwe) maatschappelijke taak, volop aan het onderzoeken. In de periodieke overleggen tussen Wmo-platform en gemeente wordt daarover regelmatig gesproken. Uw inbreng daarbij wordt zeer gewaardeerd en zoveel mogelijk opgenomen in het beleid.

Het college dankt u voor uw advies en vraagt om voortzetting van uw medewerking aan het vormgeven van het Wmo-beleid.