Reactie gemeente op advies Respijtzorg

Plaatsingsdatum: 12-feb-2020 15:25:55

Op 14 oktober 2019 heeft u ons geadviseerd over het onderzoek naar respijtzorg in de

gemeente Drimmelen. Wij danken u hiervoor en informeren u in deze brief over het besluit

van het college van burgemeester en wethouders over dit advies.

In uw advies vraagt u het onderzoek te verbreden naar respijtzorg voor alle mantelzorgers en

de mensen waar zij voor zorgen. Wij delen uw standpunt dat respijtzorg van belang is voor

alle mantelzorgers in de gemeente Drimmelen. Toch willen wij het onderzoek toespitsen op

de mantelzorgers van mensen met dementie. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen

waarin behoefte is aan respijtzorg er sprake is van dementie. Het onderzoek is opgezet naar

aanleiding van signalen vanuit de werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen dat

het voor deze groep vaak moeilijk is om passende respijtzorg te regelen. Ook de motie van

de gemeenteraad (november 2018) waarin om onderzoek wordt gevraagd, is ingegeven door

zorgen om het gebrek aan respijtzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers die

steeds vaker overbelast raken.

Experts geven aan dat andere doelgroepen elk een eigen vorm van respijtzorg vragen. Het

verbreden van het onderzoek doet de complexiteit toenemen. Het risico is aanwezig dat het

hierdoor langer duurt om tot een oplossing te komen. Het college verwacht wel dat het

lopende onderzoek inzichten oplevert die kunnen worden toegepast bij het organiseren van

respijtzorg voor andere doelgroepen.

Pagina 2

U vraagt ons ook aandacht te besteden aan andere acute knelpunten die tijdens het

onderzoek naar voren komen. De resultaten van het onderzoek worden besproken in de

werkgroep Dementievriendelijke gemeente Drimmelen. In deze werkgroep worden ook de

vervolgstappen bepaald. Als eventuele acute knelpunten eenvoudig op te lossen zijn, zullen

we ons hiervoor inspannen.

Wij zijn ons ervan bewust dat de voortgang in het dossier respijtzorg niet de snelheid heeft

die het zou moeten hebben. We nemen u graag mee in het complexe traject om de juiste

respijtzorg te realiseren door u tijdens het onderzoektraject van onze bevindingen op de

hoogte te houden. Recent hebben de onderzoekers van Dementiezorg voor Elkaar de

resultaten (van de eerste fase) van het onderzoek met u besproken.

Wij danken u nogmaals voor uw betrokkenheid zoals die blijkt uit uw advisering en uw

deelname – in het verband van dit onderwerp – aan de werkgroep Dementievriendelijke

gemeente.

Wij hopen u hiermee, naast de toelichting die wij hebben gegeven in uw vergadering,

voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

drs. M.A.C. Oomen

Manager Maatschappelijke Aangelegenheden