Advies Digitalisering

13 juli 2022

Aan:

College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Drimmelen

ADVIES BETREFFENDE SPECIALE AANDACHT BINNEN B&W VOOR DIGITALISERING

Geacht College,

In de nieuwe ministersploeg heeft staatssecretaris van Huffelen digtalisering als aandachtsveld in haar portefeuille. Dat is de eerste keer dat digitaIisering een apart beleidsveld is. Het Wmo-Platform heeft de afgelopen periode ook aandacht besteed aan digitalisering. Het constateert dat digitalisering in het Sociaal Domein steeds groter en belangrijk wordt.

Digitale gezondheidszorg omvat een zeer uitgebreid terrein omvat. Het gaat van elektronische hulpmiddelen, via diverse, al dan niet commerciële, apps en websites tot de Persoonlijke Patiënten Omgeving. Volgens de rijksoverheid zijn de voordelen o.a. tijdbesparing bij afspraken en consulten, inzicht in eigen gezondheid en minder administratieve lasten. En voor de patiënten toegang tot medische gegevens, het zelfstandig metingen doen en het online contact met een zorgverlener hebben.

Dit onderwerp is belangrijk voor het Wmo-Platform omdat 96% van de groep mensen die een beroep doen op de WMO gezondheidsproblemen heeft. Meer kennis over de achtergronden van digitale zorg en de organisaties die zich daarmee bezig houden is belangrijk. We hebben daarom ook interviews met lokale zorgorganisaties gehouden. En hebben geconstateerd dat er in de digitale gezondheidzorg veel ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

De gemeente en de meeste zorgorganisaties zijn hier intern op verschillende terreinen ieder voor zich mee bezig zonder of met weinig onderlinge afstemming. Het Wmo-Platform heeft deze groepen bij elkaar gehaald. Dat heeft geleid tot een kennismaking en het uitspreken van een goede wil. De gemeente heeft een startnotitie gemaakt “Programmalijnen digitalisering zorg en Sociaal Domein” van juni 2021. Met als doelen het delen van kennis en ervaring en samenwerking. Helaas is die notitie o.a. door corona niet verder uitgewerkt.

In Nederland is een grote groep digibeten, ook in Drimmelen. Deze groep verdient extra aandacht omdat er in het Sociaal Domein en binnen de overheid steeds meer nuttige digitale mogelijkheden zijn, die voor hen niet toegankelijk zijn. In juni 2022 bleek uit een onderzoek van de stichting Appt dat van de van naar schatting minstens 523 overheidsapps slechts 11 toegankelijke apps zijn. ( https://appt.nl/nieuws/1-jaar-sinds-de-wettelijke-verplichting-toegankelijkheid-overheidsapps ). En ook in de zorgsector blijft de toegankelijkheid van ICT voor alle burgers achter.

De digitalisering van het Sociaal Domein toegankelijk en overzichtelijk houden is voor burgers nu en de komende jaren erg belangrijk. Steeds vaker wordt hen gevraagd via internet, apps, twitter, whatsapp, youtube, facebook, instagram of andere sociale media, etc. informatie te zoeken, contact op te nemen, te betalen, te vergaderen etc. Niet iedereen kan die ontwikkeling bij houden. Wij denken dat hier een taak voor de gemeente ligt. Ook al omdat de gemeente moet voldoen aan de wettelijke verplichting van digitale toegankelijkheid.

De burger, die hulp zoekt in het Sociaal Domein doet dat bij de gemeente en zorginstellingen. Het is voor hem of haar belangrijk dat hij/zij die informatie eenvoudig kan vinden. Dat is ook voor de gemeente van belang om haar vertrouwensrelatie goed te houden. En het is ook erg belangrijk te zorgen dat digibeten ook toegang houden tot het Sociaal Domein. Daarom zou de gemeente de regie moeten nemen bij de digitalisering. De eerder genoemde notitie is daarvoor een goede start.

Kortom digitalisering in het Sociaal Domein kan veel voordelen opleveren voor alle partijen. Samenwerking tussen de partijen is daarvoor belangrijk. De gemeente is de belangrijkste opdrachtgever. Daarom adviseren wij u apart aandacht te besteden aan dit onderwerp, bij voorkeur door dit speciaal in de portefeuille van een lid van B&W op te nemen. De eerste aanzet is hiervoor vanuit de gemeente en de werkgroep binnen het Wmo-Platform al gegeven.

Advies:

Het Wmo-Platform adviseert uw College daarom dringend:

Wijs een kundige trekker/verantwoordelijke binnen uw College aan om het project “Digitalisering Gemeente Drimmelen” te bevorderen en te realiseren, zodat er extra zorg en aandacht is voor dit facet van inclusie.

Tenslotte:

Uw vragen over dit advies zullen wij graag beantwoorden dan wel met u doorspreken.

In afwachting van uw reactie,
namens het Wmo-Platform van de gemeente Drimmelen,

w.g.

Johan Broos Gerard v.d. Linden
voorzitter secretaris