Terugblik 2008

januari 2009

Het jaar is 2009 is van start gegaan met nieuwe uitdagingen op het gebied van de WMO (de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning), daarom nu een terugblik op de activiteiten van het WMO-Platform in 2008.

Samenstelling WMO-Platform

In 2008 trokken vier leden zich terug uit het WMO-Platform. Twee nieuwe leden traden toe, zodat het Platform nu uit 9 leden bestaat. Er zijn dus vacatures voor inwoners die beleidsmatig willen meedenken over maatschappelijke ondersteuning van hun medeburgers in de gemeente Drimmelen.

Onderwerpen

Beleidsonderwerpen die samenhangen met de Verordening Individuele Voorzieningen van de WMO kwamen regelmatig aan de orde. Hulp bij het Huishouden is een voortdurend aandachtspunt voor het WMO-Platform. Daarnaast waren er typische WMO-onderwerpen als Jeugdbeleid, PGB (Persoons Gebonden Budget), WMO-Loket, Evaluatie van de Verordening Individuele voorzieningen, WMO-Hulpmiddelen, Mantelzorg en Wijkgericht werken.

Ook kwamen aan de orde onderwerpen als Nota Gezondheid, Sociale kaart Drimmelen, Drimmelenpas, toegankelijkheid van evenementen voor gehandicapten, vernieuwing bushaltes, tevredenheidsonderzoek en scholing.

WMO-beleid wordt niet alleen uitgevoerd en ondersteund door de gemeente. Ook andere organisaties doen daar aan mee. Overleg is onder meer gevoerd met CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), MEE (raad en daad voor iedereen met een beperking), GGZ (voor mensen met psychische problemen) en de zorgaanbieders Surplus- de Markenlanden en Thebe – Mark & Maasmond.

Adviezen

In 2008 heeft het Platform 10 adviezen uitgebracht. Die gingen over Indicatie voor en Praktijk en Evaluatie van Hulp bij het Huishouden, over Jeugdbeleid, Steekproeven PGB, Aanpassing bushaltes, Individuele Voorzieningen, Verordening Voorzieningen, Mantelzorgbeleid, Gezondheidsnota en over het WMO-Loket Drimmelen.

De adviezen worden uitgebracht aan het College van B&W. Het College motiveert in haar reactie waarom een advies wel of niet wordt overgenomen. Advies plus reactie worden ter kennisname aan de raad gestuurd, waarna deze informatie publiek toegankelijk is.

Meedenken?

Mocht U mee willen denken over het gemeentelijk WMO-beleid en de praktijk daarvan,

laat dan iets van U horen via