Overleg november 2014

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Het Rijk stelt aan gemeenten een huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor de jaren 2015 en 2016 beschikbaar voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De regering riep de gemeenten half september op snel met plannen te komen om de HHT in te zetten in de strijd tegen dreigend banenverlies. De HHT is een toelage die burgers krijgen als ze een huishoudelijke hulp inhuren.

Stapeling van eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen

Voor maatwerkvoorzieningen kunnen gemeenten een eigen bijdrage vragen. De hoogte van de eigen bijdragen is gemaximeerd afhankelijk van het inkomen, de leeftijd en de huishoudsamenstelling.

Algemene voorzieningen worden in beginsel door een cliënt zelf betaald. Deze betalingen vallen buiten de systematiek van de (gemaximaliseerde)eigen bijdragen. Als een cliënt een algemene voorziening gebruikt kan hij voor hogere kosten komen te staan. Gemeenten kunnen kiezen om voor bepaalde groepen een korting of een tegemoetkoming te geven. Drimmelen ontwikkelt hiervoor beleid.

Sociale kaart

De gemeente heeft SWO (Stichting Welzijn Ondersteuning) gevraagd een zgn. sociale kaart te ontwerpen.

Samen met WWZ(Wonen Welzijn Zorg)-Drimmelen wordt deze kaart ontworpen.

De (digitale) kaart heeft als doel inzicht te geven in het aanbod van zorg- en welzijnsinstellingen in Drimmelen.

Voorlichtingsavonden

De gemeente organiseert voorlichtingsavonden om haar bewoners bij te praten over de de nieuwe WMO-wetgeving per 1 januari a.s.

Het lijkt het WMO-Platform Drimmelen zinvol daarbij aanwezig te zijn en ook uitleg te geven over het werk van het Wmo-Platform.

Nieuwe leden Wmo-Platform

Overeenkomstig het instellingsbesluit heeft het College van B&W twee nieuwe personen geselecteerd om te benoemen als lid van het Wmo-Platform Drimmelen nl. de heren G.Willekes en J.v.Doorn. Het Platform is verheugd over deze uitbreiding en hoopt op een goede inbreng vanuit hun specifieke achtergrond en ervaring.

Sociale kaart?