Overleg maart 2015

Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden

In de laatstgehouden vergadering van het Platform is het raadsvoorstel “Algemene Voorziening Hulp bij het Huishouden” uitvoerig besproken.

Het college van Burgemeester en Wethouders liet daarbij haar waardering blijken voor de inzet van het Wmo-Platform om tot bruikbare adviezen te komen.

In grote lijnen heeft het Platform in haar advies met het raadsvoorstel ingestemd. Op een aantal punten is het advies overgenomen in het voorstel, waardoor er een zgn. ‘zachte landing’ van de voorgenomen bezuiniging mogelijk blijft.

Keukentafelgesprekken

De zogenaamde keukentafelgesprekken vindt het Platform erg belangrijk. Hiervoor wordt, als het huidige raadsvoorstel door de gemeenteraad wordt overgenomen, extra speciaal opgeleid personeel ingezet om de kwaliteit te garanderen. Uit die gesprekken zal de totaal situatie van de cliënt duidelijk moeten worden. Dit is zo belangrijk omdat het om meer kan gaan dan alleen om een eerste vraag voor hulp.

Het Platform-advies om de algemene inkomensgrens te vervangen door maatwerkregels ten aanzien van de draagkracht van de cliënt is niet overgenomen. Er komt geen maximum voor de stapeling van kosten als de raad het huidige voorstel overneemt, maar individuele bijstand blijft wel mogelijk.

Er is een afname van het aantal hulpaanvragen. Maar niet duidelijk is waardoor het aantal aanvragen om hulp is afgenomen. Het zou jammer zijn als een aanvraag wordt uitgesteld tot het moment dat de nood (te) hoog is geworden.

Integrale aanpak

Het Platform vindt het jammer dat er nog te weinig sprake is van een samenhangende aanpak vanuit de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet (de Participatiewet moet er toe leiden dat veel meer mensen met een werkhandicap toch aan het werk kunnen in algemeen beschikbare banen) .

Mevrouw A. van Zwol heeft afscheid genomen van het Platform. Door Vluchtelingenwerk is een nieuwe kandidaat voorgedragen.

Voor het aandachtsveld Jeugd heeft zich een kandidaat voor het Platform gemeld.