Overleg december 2014

Gesprek met de directeur van Zorgcentrum De Wijngaerd.

De heer H.R. van den Hengel was gast. Het Platform wilde door hem geïnformeerd worden over de gevolgen van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 voor het zorgcentrum en haar bewoners.

Het Zorgcentrum moet net als alle andere instellingen bezuinigen en reorganiseren. Daardoor is het helaas niet altijd mogelijk dat de cliënt (bewoner) de eigen regie kan voeren over wat wenselijk is. Voor de Cyclaamflat en de Lavendelflat gaat de Wet Langdurige Zorg gelden. Voor de aanleunwoningen geldt vanaf 1 januari de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met de bewoners worden gesprekken gevoerd om de eigen mogelijkheden te bezien, wat kunnen zij zelf nog wel en wat niet. Door vermindering van het budget en personeel moet kritisch gekeken worden welke zorg noodzakelijk is. Het zorgcentrum blijft ernaar streven zoveel mogelijk activiteiten te handhaven. Er komen minder zorgplaatsen maar de bewoners vereisen meer zorg en aandacht. Het is begrijpelijk dat er onrust heerst onder de bewoners en het personeel.

Positief voor de Wijngaerd is dat in de kleine organisatie er een grote betrokkenheid aanwezig is en gerekend kan worden op vele vrijwilligers. Door het ontbreken van geldmiddelen is de renovatie vooruitgeschoven.

Verder

Het Platform is voorts bijgepraat over allerlei ontwikkelingen in het kader van de WMO, w.o.: het mantelzorgcompliment, dit blijft in 2015 nog ongewijzigd; buurtsportcoaches die actief bezig zijn om aansluiting te zoeken en verbindingen te leggen met verenigingen en groepen; communicatie en informatieverstrekking ; algemene cliëntondersteuning en deeltaxi.

Beleidsregels Wmo

Het platform heeft uitvoerig geadviseerd aan het college van Burgemeester en Wethouders omtrent deze regels alvorens deze zijn vastgesteld.

Wmo Informatieavonden

De informatieavonden in de diverse woonkernen over de WMO, waaraan ook het Platform heeft deelgenomen, zijn goed bezocht en positief ontvangen.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over deze informatie?

Reageren kan naar het WMO-Platform Drimmelen

per brief p/a Middelmeede 5, 4921 BZ Made

of per e-mail: info@wmoplatformdrimmelen.nl

Web-site: www.wmoplatformdrimmelen.nl