Overleg 12 maart 2014

In de vergadering van 12 maart zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:

  • Een onderzoek is uitgevoerd naar mogelijke dagbestedingsactiviteiten voor inwoners met een beperking. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor die activiteiten. Uit het rapport blijkt echter dat die vooral gericht zijn op ouderen. Minder op mensen met een beperking sociale sociale redzaamheid, bewegen, geheugen en/of probleemgedrag.

  • Waar kunnen die activiteiten worden uitgebreid? Exploitanten en zorgaanbieders staan open voor nieuwe initiatieven. Maar wat wil de cliënt eigenlijk? Dat moet worden uitgezocht maar dat blijkt op dit moment nog niet zo eenvoudig.

  • Een overzicht van sociale regelingen is beschikbaar gekomen. 25 Regelingen zijn er in Drimmelen op het gebied van onder meer arbeidsparticipatie, inkomensondersteuning, onderwijs, zorg en welzijn. Het overzicht geeft een beeld van de regelingen en voorzieningen per kern en per huishouden waar veel van onze inwoners gebruik van maken.

  • In april a.s. start een voorlichtingscampagne over de maatregelen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de gemeente komen. “Iedereen aan zet” is het motto. In de komende krant van Dorpsgericht Werken zal hier aandacht aan besteed worden.

  • In het Wmo-Platform doen (nog) geen jongeren mee. Uit een onderzoek onder hen blijkt hiervoor wel belangstelling. Zij worden benaderd.

  • Het Platform werd geïnformeerd over de deeltaxi in onze regio. In 2013 werden 32000 ritten geregistreerd, 300 klachten werden ingediend. Bij de volgende aanbesteding in 2015 zal meer aandacht geschonken worden aan een meer persoonsgerichte uitvoering.

  • Per 1 januari 2015 moet de gemeente bepalen hoe ze de mantelzorgers wil waarderen. Er is overleg geweest met SWO (Stichting Welzijn en Ondersteuning). Het Platform zal de gemeente een mogelijke aanpak adviseren die goed aansluit op de persoonlijke wensen van mantelzorgers.

Het Platform heeft, naast haar verslag over het jaar 2013, haar huishoudelijk reglement vastgesteld.

AWBZ-Wmo