Overleg 11 december 2013

Veel onderwerpen worden besproken tijdens een vergadering van het Wmo-platform. De vergaderingen van het Platform zijn openbaar.

De heer van Schie, fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad, had daarom aangegeven een keer aanwezig te willen zijn om te proeven hoe het platform functioneert.

In de december-vergadering van het Platform was hij als toehoorder aanwezig.

De inhoudelijke discussie over de behandelde onderwerpen vond hij erg leerzaam. En de leden van het Platform stelden zijn belangstelling bijzonder op prijs.

Bespreekpunten.

Het Platform werd door de ambtelijke beleidsmedewerker uitvoerig geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen en discussieerde daarover, zoals over:

  • Hulp in de huishouding 2015: Hierop zal 40% bezuinigd moeten worden, hoe kan de gemeente daar mee omgaan? Strengere criteria toepassen? Andere mogelijkheden vinden?

  • Eerste doel is ondersteuning te blijven geven aan de meest kwetsbaren. Daarbij kijken naar de eigen mogelijkheden van een aanvrager wordt steeds belangrijker. Kunnen/moeten/mogen eigen financiën dan bijvoorbeeld bepalend zijn om voor extra financiële ondersteuning in aanmerking te komen?

  • Deeltaxi: Ook hierop moet in 2015 bezuinigd worden. De indicatie zal worden aangescherpt om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Voor deelname aan het maatschappelijk verkeer blijft vervoer noodzakelijk. Is een combinatie van de verschillende vervoersmogelijkheden uitvoerbaar?

  • Het huidige contract met Welzorg vervalt per 1 juli 2015. Welzorg levert hulpmiddelen in het kader van de WMO. Gemeenten uit de regio overleggen regelmatig met dit bedrijf over de gang van zaken en over de opmerkingen die cliënten over de service van Welzorg uiten. De gemeenten zullen gezamenlijk besluiten moeten nemen over een nieuw contract.

  • De Dongemondgemeenten hielden een conferentie over “Samen vorm geven aan beleid". Zowel gemeenten als zorginstellingen zijn hierbij betrokken en de samenwerking is goed en werkt inspirerend. Helaas zijn cliëntenvertegenwoordigingen daarbij beperkt aanwezig.

Het WMO-Platform krijgt een formele status. Burgemeester en Wethouders hebben daartoe een instellingsbesluit genomen. De leden van het Platform worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn herbenoembaar. De feitelijke benoeming vindt plaats in de januari vergadering.