2016-09

Nieuws uit het overleg

In de vergadering van september zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

gesprek met en over de steun aan mensen met een licht verstandelijke beperking

In het kader van de zgn. prokkelstage waren de heer N.Bevelander en mevr.L.Willers(MEE) aanwezig. De stage is een lerende en prikkelende ontmoeting tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder die beperking. De mijnheer vertelde over zijn leven en de belangenvereniging “Onderling Sterk”. Met aandacht luisterde het Platform naar het verhaal en men vroeg zich na afloop af of men in Drimmelen wel voldoende aandacht had voor de zorgen van deze mensen. Met name de woonvoorzieningen, de werkgelegenheid en de toegankelijkheid zijn daarbij belangrijke zaken.

verstandig omgaan met zorggelden

Naar aanleiding van de raadsdiscussies over de mogelijke inzet van zorggelden die nog niet zijn besteed zag het Wmo-Platform zich genoodzaakt een advies uit te brengen over het omgaan met deze zorggelden. Het advies aan B&W:

- Corrigeer of compenseer de lastenverzwaring voor veel inwoners, ten gevolge van de invoering van de WMO in 2015.

Er zijn mensen die extra gekort zijn door hogere kosten zoals voor Hulp in het Huishouden of door het vervallen van de tegemoetkoming voor bv. de chronisch zieken of gehandicapten.

- Voer de diverse, eerder dit jaar voorgestelde ambtelijke initiatieven op preventief gebied in het sociaal domein, uit.

- Kies voor meer maatregelen die de “inclusieve samenleving” (dus: iedereen in Drimmelen kan meedoen) mogelijk maken.

kom binnen!

Om iedereen in Drimmelen te kunnen laten meedoen, zijn gelden gereserveerd om clubs en verenigingen toegankelijk te houden of te maken voor inwoners met beperkingen.

Dinsdag 18 oktober is vanaf 18:00 uur iedere geïnteresseerde welkom in het gemeentehuis. Om te horen en te zien hoe toegankelijkheid mogelijk is. Waar nodig met ondersteuning van de gemeente.

onderzoek cliëntervaring

Over het algemeen blijken de Wmo-cliënten tevreden over de gang van zaken. Opvallend is de onbekendheid met de mogelijkheid voor een zgn. onafhankelijk cliëntondersteuner. Mogelijk gaat de cliënt er van uit dat ook die bij de gemeente hoort of omdat er eerder wordt doorverwezen naar een zorgaanbieder.