2016-06

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wmo-onderwerpen

In de vergadering van juni zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Huishoudelijke hulp:

Voor Huishoudelijke Hulp, die door zorgaanbieders vanaf 2017 wordt geleverd, moeten nieuwe contracten worden afgesloten. Die contracten gaan in een gezamenlijk overleg tussen de Dongemond gemeenten en de zorgaanbieders worden opgesteld. Er is nu een overeenkomst hoe dat te overleg te regelen.Het Platform heeft aangegeven meer betrokken te willen worden bij overlegsituaties tussen de zorgaanbieders en de betreffende gemeenten.De recentelijke uitspraak van de rechter inzake de toekenning van Huishoudelijke Hulp is besproken. De rechter sprak zich met name uit over de zorg voor maatwerk voor de cliënt. De conclusie is dat de gemeente Drimmelen voldoet aan de binnen de Wmo gestelde criteria, waarbij maatwerk bepalend is.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:

De gemeente maakt, ondanks een advies daartoe van het Platform, geen specifiek plan van aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Wel is een visie in ontwikkeling voor een inclusieve samenleving. In een inclusieve samenleving kan iedereen, met of zonder handicap, meedoen.In die visie wordt onder meer een aantal mogelijke maatregelen opgenomen om toegankelijkheid, zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners, waar nodig, te verbeteren.

Intensivering zorgbeleid:

De gemeente heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden tot de intensivering van het zgn. zorgbeleid. Mogelijk blijft, bij ongewijzigd beleid, geld over voor zorg en ondersteuning. Die mogelijke overschotten kunnen extra worden ingezet voor bepaalde terreinen. Het Platform adviseert de grenzen, gesteld in het kader van het armoedebeleid en de toegenomen stapeling van de lasten, “op te rekken” zodat meer inwoners langer kunnen blijven meedoen in onze gemeente. Ook adviseert het Platform om meer aandacht te besteden aan Preventie, het voorkomen van toekomstige problemen.En om de mogelijkheden voor een zogenaamde Blijvers-lening verder te onderzoeken voor het vergemakkelijken van het “thuis kunnen blijven wonen”.

Contract MEE:

De gemeente is tevreden over de dienstverlening van MEE en handhaaft de samenwerking in een nieuw contract. Het Sociaal Netwerk wordt als maatwerk opgenomen.