2016-04

Nieuws uit het overleg van 13 april 2016.

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wet-

houders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Jeugd:

In het vervolg van ons gesprek met R. Driesen (gemeente) besprak het Platform nu de stand van zaken in de Jeugdzorg bij het Dongemond College te Made en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Aanwezig waren hiervoor Mevr. A.Sebregts van het Dongemond College en mevr. F.v.Liemt van het CJG. Het Platform was benieuwd hoe de school probeert leer- en/of gedragsproblemen te voorkomen en hoe de Jeugdzorg op school verder wordt ingevuld. Zaken die o.a. aan de orde kwamen waren:

- Vòòr 1 januari 2015 was er iedere week een schoolmaatschappelijk werker voor een dagdeel op school. Dat is nu nog “slechts” op afroep.

- Er is een regelmatig overleg met scholen uit de regio en de ondersteuningscoördinatoren van die scholen, ook bv. met de Internationale Schakelklas (allochtone leerlingen).

- Op de school verblijven ook leerlingen met een zgn. rugzakje (extra steun voor leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblematiek).

- Het CJG werkt ook preventief met projecten samen met de buurtcoaches en de jongerenwerker, bv. Puberbrein en Jongerenstap .

- Volgens de dames is er een goed overleg tussen gemeenten, CJG en scholen.

Het Platform wil graag een antwoord op de vraag waarom de schoolmaatschappelijk werker niet meer iedere week op school komt, terwijl Jeugdzorg geld overhoudt. De wekelijkse aanwezigheid van de schoolmaatschappelijk werker bevordert in principe een beter en vooral meer preventief actief beleid.

Dorpsteam:

Myrthe de Wijs studeert bestuurskunde en doet een onderzoek naar dorpsteams. Aan het Platform werd gevraagd welke ervaringen met het gemeentelijke dorpsteam haar bekend zijn. Bij de inwoners van de gemeente lijkt bekendheid met het dorpsteam niet erg groot. En dan: wat mag je van een dorpsteam verwachten? Is het een overlegorgaan? Een adviesorgaan naar de gemeente? Wordt er goed doorgevraagd? Dat soort vragen blijkt te leven. Het onderwerp komt terug in het Platform overleg.

Advies naar aanleiding van VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap:

Inwoners met een handicap hebben dezelfde rechten als andere inwoners en zouden ook dezelfde mogelijkheden moeten hebben om mee te doen in de samenleving. Het Platform heeft daarom het college geadviseerd een totaal plan te maken voor het hele sociaal domein, met als slogan:

“Niet zorgen voor, maar zorgen dat” iedere inwoner, met of zonder handicap, kan meedoen.