2016-03

Nieuws uit het overleg van 9 maart

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wmo-Platform:

In aanwezigheid van de wethouders H. Kuijpers en J. van Oosterhout werd stilgestaan bij het feit dat het Platform 10 jaar geleden door het gemeentebestuur werd ingesteld.

De voorzitter herhaalde de presentatie die toen werd gebruikt. Daarbij bleek dat vele zaken nog steeds actueel zijn en dat het Platform nog in dezelfde lijn haar “werk” doet.

Jeugdzorg:

R. Driesen (gemeente) besprak de stand van zaken in de Jeugdzorg zoals die nu door de gemeente wordt verzorgd.

Er is een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten. Specialistische hulp wordt bv. gezamenlijk ingekocht. De gemeente wil steeds meer aandacht schenken aan de preventie en meer gaan kijken naar de mogelijk “bredere” problematiek rondom een jeugdige die hulp nodig heeft.

Aangezien Jeugdzorg sinds de nieuwe regelgeving buiten het “Wmo-veld” is komen te liggen is zgn. burgerparticipatie in de Jeugdzorg onduidelijk. Kan of moet het Wmo-Platform hier een rol in spelen? Wordt vervolgd.

Mantelzorgcompliment:

Onderzocht is of een samenwerking met de Drimmelense winkeliers kan leiden tot een interessantere besteding van het “mantelzorgcompliment”. Dat is nog niet duidelijk wordt bezien of er andere, interessante mogelijkheden zijn.

Bij voorbeeld andere nieuwe “mantelzorg-activiteiten” opzetten.

Vooralsnog blijft de gemeente het compliment in een geldbedrag uitkeren.

De inclusieve samenleving:

In ’een inclusieve samenleving’ kan iedereen tot zijn recht kan komen. Het maakt niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de maatschappij. Mensen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op hun beperkingen.

Volgens de regering dient iedere gemeente, om dit doel te bereiken, een plan te hebben. Het Wmo-Platform wil daarover meedenken.