2016-02

Nieuws uit het overleg van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Het Wmo-Platform bespreekt maandelijks met medewerkers van de gemeente Drimmelen de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. In februari waren het o.a. deze onderwerpen:

Beleidsregels:

- Het Platform heeft in grote lijnen ingestemd met de voorgestelde Wmo-beleidsregels 2016.

- Met betrekking tot de zorg blijft de vraag: ”Wat kunnen mensen zelf en welke hulp is noodzakelijk?” De discussie over ‘recht hebben op’ en ‘wat doe je en kun je zelf regelen’ blijft actueel.

- “Wonen in een geschikt huis” hangt samen met persoonlijke wensen en ideeën, maar ook met ieders eigen verantwoordelijkheid. Het project ‘Wonen met gemak’ geeft goede adviezen om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Klanttevredenheidsonderzoek:

SWO-Drimmelen heeft het onderzoek naar de tevredenheid van Wmo-cliënten verzorgd. Aan de hand van de verkregen reacties wordt bezien wat nog beter zou kunnen.

Een nieuw kwalitatief onderzoek wordt voorbereid waarbij vooral gekeken zal worden naar de resultaten zoals cliënten die ervaren hebben.

Hulp in de huishouding:

Tussen vier gemeenten in de regio en dienstverleners wordt een overeenkomst gesloten met als doelen: de uitvoeringskosten blijven binnen het beschikbare budget en de dienst- verlening bereikt het voor de cliënt beoogde resultaat.

De toekomst van burger- en cliëntenparticipatie:

Het Wmo-Platform discussieert over de mogelijkheden om verder in te spelen op de actuele ontwikkelingen waarbij samenwerking met andere adviesraden mogelijk noodzakelijk zal zijn. Diverse modellen worden nader uitgewerkt.

Jaaroverzicht 2015:

Het jaaroverzicht waarin de activiteiten van het Wmo-Platform staan vermeld, is aan het gemeentebestuur aangeboden. In het afgelopen jaar behandelde het Platform 26 Wmo-onderwerpen, waarvan sommige meerdere malen. Bij een aantal daarvan is formeel geadviseerd de beleidsvoornemens aan te passen.