2016-01

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2016:

Samen met de Verordening en het Besluit maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Drimmelen vormen de Beleidsregels een sluitend geheel aan regelgeving voor de Wmo 2016. De beleidsregels zijn richtlijnen voor de gemeentelijke Wmo-medewerkers, welke procedures ze dienen te volgen en welke afwegingen ze dienen te maken. Daarnaast geven de beleidsregels voor de inwoners van de gemeente Drimmelen een beeld van wat ze kunnen verwachten van de Wmo in onze gemeente.

Inhoudelijk zijn de regels niet veranderd, maar regels zijn aangepast omdat die in de loop van 2015 zijn aangevuld. Er is geen wijziging in zienswijze en beleid. Het Platform heeft enkele suggesties ter verbetering c.q. verduidelijking voorgesteld.

Pgb voor begeleiding:

De begeleiding van kinderen door hun ouders is een ondersteuning binnen het eigen netwerk, waarvoor geen Pgb wordt verstrekt. Wanneer dit echt niet mogelijk is, is wel ondersteuning mogelijk. Ouders kunnen er financieel op achteruit zijn gegaan door deze per vorig jaar ingevoerde maatregel. En dat kan pijn veroorzaken.

Project Algemene Voorzieningen voor dagactiviteiten:

De heer H-R. v.d. Hengel, de projectleider, heeft het (concept) rapport “Er mogen en kunnen zijn met elkaar” met het Platform besproken. Dat behandelt de mogelijkheid voor inwoners met beperkingen om aan zinvolle dagactiviteiten mee te doen.

Het rapport noemt een aantal opties waar de gemeente een keuze uit zal moeten maken. De voorkeur gaat daarbij uit naar een algemene voorziening van vrijwilligers met professionele ondersteuning.

Het Platform heeft gesuggereerd dat beter van daginvulling kan worden gesproken dan van dagactiviteit. Vrijwilligerswerk ontbreekt nog in het rapport als een mogelijke zinvolle daginvulling.

Een ander idee is om voor mensen van bv. 80+ te onderzoeken of het “huis op orde houden” niet zoveel tijd vraagt dat er geen tijd meer is om deel te nemen aan deze activiteiten.

In het Sociaal Domein:Mevr. R.Oomen (gemeente) heeft de stand van zaken toegelicht betreffende de drie transities (grote wijzigingen) binnen het sociaal domein (waarin de onderdelen Wmo, Participatiewet/Werk/Inkomen en Jeugdzorg/CJG). De hoofdaandacht lag daarbij, naast de goede invoering, op de continuïteit van de drie onderdelen. Nu zal het meer gaan over hoe die onderdelen zo te verbinden dat daarbij een eenheid in denken en in handelen ontstaat.