2015-11

Nieuws uit het overleg

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wmo-ontwikkelingen

Het Wmo-Platform bespreekt maandelijks met medewerkers van de gemeente Drimmelen de praktijk en ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. In de vergadering van november zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

De Participatiewet

De heer J. Razenberg van de gemeente praatte in deze bijeenkomst het Platform bij over de Participatiewet. Deze wet verplicht de gemeente om mensen met een uitkering zo snel mogelijk aan werk te helpen. Er zijn drie regelingen: voor werknemers met een arbeidsbeperking, voor werknemers zonder arbeidsbeperking en faciliteiten voor werkgevers. Er is een zgn. jobcoach die mensen kan begeleiden op de werkplek. Er zijn stage - mogelijkheden en er is incidenteel loonkostensubsidie mogelijk. Soms moet een werkzoekende een cursus of opleiding volgen. Er worden bijeenkomsten, zgn. workshops, georganiseerd om mensen te helpen werk te vinden.

Beschermd werken

De gemeente spreekt werkgevers aan om ook mensen met een beperking werk aan te bieden. In plaats van beschermd werken (WAVA/GO) kent men nu ook het zogenaamd beschut werken. Hierbij worden de werkomstandigheden aangepast aan de mogelijkheden van de persoon.

Eenheid in ondersteuning

Drie overheidstaken op sociaal gebied zijn van den Haag overgekomen naar Made: een deel van de vroegere AWBZ nu in de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Dat eist aanpassing van de gemeentelijke organisatie.Op dit moment zijn er nog drie aparte afdelingen die deze taken uitvoeren. Volgens het Platform zouden de afdelingen één afdeling moeten worden, waar elke inwoner een snelle en effectieve ondersteuning krijgt als die nodig is en waar alle van belang zijnde problemen van die inwoner centraal staan.Het moet voor iedere gemeentelijke medewerker vanzelfsprekend zijn dat de problemen van een inwoner in zijn geheel moeten worden bezien. De gemeente ziet vooralsnog geen mogelijkheden deze aangepaste organisatie direct in te voeren. Wel vindt al meer overleg plaats tussen de drie huidige afdelingen.

Aandachtsgebieden

Het Platform wil contact hebben met de verschillende aandachtsgebieden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor iedere vergadering wordt vertegenwoordigers gevraagd vanuit de samenleving om het Platform bij te praten en in te lichten over specifieke problemen of zaken die zich in onze gemeente op het gebied van maatschappelijke ondersteuning voordoen.