2015-08

Van het Wmo-Platform Drimmelen

Het Wmo-Platform Drimmelen adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het beleid rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Wmo-ontwikkelingen

Het Wmo-Platform bespreekt maandelijks met medewerkers van de gemeente Drimmelen de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo. In de vergadering van 12 augustus zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Algemene Dagbesteding

De gemeente Drimmelen legt prioriteit in het opzetten van een algemene dagbesteding voor iedereen (voor mensen met en zonder beperkingen). Er lopen op dit moment 2 initiatieven. Eén in Wagenberg en één in Hooge Zwaluwe. De heer H. van den Hengel is aangetrokken om de opzet van deze algemene voorziening te coördineren.

Ondersteuning Langdurige Zieken en Gehandicapten

De landelijke regeling voor tegemoetkoming in kosten voor chronische zieken is afgeschaft. De gemeente biedt hiervoor nu een regeling aan. Een aantal aanvragen daarvoor werd afgewezen vanwege een te hoog inkomen of omdat extra kosten vanwege een ziekte of beperking niet voldoende konden worden aangetoond. Voor dat laatste is een hard bewijs niet persé nodig. Ook voor aannemelijk te maken extra kosten kan een aanvraag ingewilligd worden. Aanvragen voor ondersteuning kunnen tot eind dit jaar ingediend worden.

Mantelzorgbeleid

Ernstige zieken en hulpbehoevenden worden vaak verzorgd door hun naasten: hun familieleden, vrienden, kennissen of buren met een zeer persoonlijke band: de mantelzorger. Het gaat dan om langdurige zorg die onbetaald is. In oktober 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanvulling op het beleidsplan Wmo “Samen werken aan zelfredzaamheid”. Hierin is aangegeven dat in 2015 een beleidsnotitie Mantelzorg wordt opgesteld. Want zieken en hulpbehoevenden zullen steeds langer thuis blijven wonen en dus worden mantelzorgers steeds belangrijker. De gemeente zal in overleg nader bepalen waaruit de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers zal bestaan. De beleidsnotitie is nu in concept gereed. In de volgende vergadering van ons Platform zal hierover een advies aan B&W besproken worden. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de beleidsnotitie zal de gemeente aan de hand daarvan het mantelzorgbeleid vorm gaan geven.