2015-06

Overleg van het Wmo-Platform van juni 2015

Het Wmo-Platform Drimmelen komt iedere tweede woensdag van de maand in een openbare vergadering bijeen.

Integrale Aanpak

Het Platform heeft bij de gemeente bepleit om vanaf het eerste contact bij een zorg- of hulpvraag verder te kijken voor “het” antwoord op die vraag te geven. Achter een vraag ligt immers nogal eens een ander probleem.

Bijvoorbeeld dat bij een vraag over opvoeding er nog een heel andere kwestie in het gezin speelt. Dus bij een vraag voor ondersteuning bij de opvoeding zeker naar “eigen mogelijkheden” vragen. Maar ook naar mogelijke knelpunten vragen bij werk en inkomen, of naar andere persoonlijke of gezinsproblemen. Dan kunnen vaak pas de echte oplossingen gevonden worden.

Huishoudelijke hulp

Ongeveer de helft van de 500 keukentafelgesprekken is afgerond. Naar verwachting zijn alle gesprekken voor 1 juli gevoerd. Een aantal inwoners heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek. Het Platform heeft de gemeente gevraagd naar de redenen daarvan. Gaat het om inwoners die hulp nodig hebben, maar om nu niet bekende redenen het gesprek willen mijden?

Financiële tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten

De gemeente meldde dat van de 360 aanvragen nu ongeveer de helft compleet is. Het aannemelijk maken van meerkosten bij chronisch ziek of gehandicapt zijn blijkt lastig. Ouderenadviseurs van SWO kunnen helpen bij het op een rijtje krijgen van die extra kosten.

Dagbesteding

De vraag naar dagbesteding verschilt per persoon. Hoe die te inventariseren om een haalbare verzameling van verschillende mogelijkheden te kunnen aanbieden?

Het Platform wil in een volgende vergadering hier op terugkomen om mogelijkheden te bezien voor ondersteuning van al bestaande ideeën en/of plannen.